Rada obce bere na vědomí:

1) Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobého výhledu na období 2022 -2023 obce Nezvěstice.

2) Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobého výhledu na období 2022 -2024 Mikroregionu Radyně.

3) Zápis z jednání Shromáždění zástupců svazku okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství ze dne

    12.10.2020.

4) Realizace akce WIFI4EU – Radynet, s.r.o. (bezplatné wi-fi připojení – 17 jednotek). Dotace od

    EU ve výši  15 000 EUR. Náklady akce 385 570,- Kč s DPH

5) Závěrečné vyhodnocení akce ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa” ze dne

    30.10.2020 předložené SFŽP.

6) Finanční příspěvek ve výši 30 600,-Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do

   40 let věku (žádost o fin.příspěvek podána dne 2.6.2020 na KÚPK).

7) Vyjádření Státního pozemkového úřadu k žádosti o zpřístupnění pozemků (půdní blok č.p.5307-

    12 (810-1080).

8) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.222020 ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – III.etapa” uzavřená se

     zhotovitelem Lesní stavby, s.r.o.  Cena za dílo se mění na 7 203 478,-Kč s DPH (cena dle SOD

     7 198 895,-Kč s DPH).

 

Rada obce schvaluje:

1) Zařazení žádostí o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  …………5, Frýdek Místek a

    ……………, Nezvěstice č.p………. do pořadníku na přidělení bytu.

2) Poskytnutí finanční podpory ve výši 10 000,-Kč pro Český svaz včelařů, o.s., Základní organizace

    Žákava na činnost v roce 2021.

3) Oslovení společností o zaslání nabídky na zpracování PD přístavby MŠ: 

     STATICA Plzeň, s.r.o., IČ: 25201506

     Projekt S15 s.r.o.,IČ: 04513851

   CH Projekt Plzeň, s.r.o. IČ: 252 19 235

5) Finanční rozvaha, výkaz zisku a ztráty k 31.9.2020 sestavený  ZŠ Nezvěstice.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Návrh na zrušení vybraných přejezdů na trati Rokycany – Nezvěstice (P1258, P1260 a P1261) a jejich

    nahrazení objízdnou komunikací – Metroprojekt Praha a.s..

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Přípravu návrhu rozpočtu na rok 2021 a Střednědobého výhledu na období 2022 – 2023 obce

     Nezvěstice.

2) Určit členy kontrolní skupiny k provedení finanční kontroly příspěvkových organizací obce ZŠ a

     MŠ a stanovit termíny kontrol.

3) Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2020.

4) Projednat na veřejném zasedání ZO podání žádostí o dotace na opravy místních komunikací a  

     vybudování workoutového hřiště u tělocvičny – MMR ČR – 2021 Podpora rozvoje regionů.

5) Zajistit vánoční strom před ZŠ Nezvěstice.

 

  1. stavebnímu technikovi:

1) Předat žádost ……………….. o změnu Územního plánu obce Nezvěstice                     

    (p.č…………… v k.ú.Nezvěstice převést z R1 na pozemky pro výstavbu) pořizovateli ÚP             

    MMP (Bc.Petru Pelechovi, odbor stavebně správní), který posoudí soulad návrhu s právními

    předpisy do 25.11.2020

2) Předat žádost ………………..o změnu Územního plánu obce Nezvěstice                     

    (p.č………… v k.ú.Nezvěstice převést trvalý travní porost na pozemek trvalé bydlení) pořizovateli ÚP             

    MMP (Bc.Petru Pelechovi, odbor stavebně správní), který posoudí soulad návrhu s právními

    předpisy do 25.11.2020

 3) Jednat se zpracovatelem PD nové cyklostezky (DOPROFI, Žákava 155) o zpracování PD na

      prodloužení trasy ke koupališti.

4) Zaslat žádost Státnímu pozemkovému úřadu o možnost převodu pozemku p.č.372 v k.ú.Olešná u

     Nezvěstic (392m2) do majetku obce  (část polní komunikace) do 25.11.2020.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí