Rada obce bere na vědomí:

1) Protokol o výsledku veřejnopr. kontroly projektu ,,Vypracování projekt.dokumentace pro stavební 

  povolení na výstavbu lávky přes řeku Úslavu” Krajským úřadem Plzeňského kraje ze dne 25.5.2021. 

  Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2) Závěrečné vyhodnocení akce ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Nezvěstice”. MŠMT ukončuje 

    řízení ve věci ZVA akce a předává věc k dořešení FÚ pro Plzeňský kraj.

3) Odvolání ………….. proti rozhodnutí o nepřijetí jejich dcery k předškol.vzdělávání v MŠ Nezvěstice. O přijímání 

     dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka příspěvkové organizace dle §34 odst.3 zákona  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Paní ředitelka Kozáková postupovala dle zákona a kapacita MŠ Nezvěstice je plně obsazena.

4) Rozhodnutí Plzeňského kraje o poskytnutí finanč. příspěvku obci Nezvěstice ve výši 47 700,-Kč na

     hospodaření v lesích  v roce 2020.

5) Informace MS ČR ohledně podání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.6.2021.

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem bytu č.1 v budově zdravotního střediska, Olešná č.p. 20 od 1.7.2021 –  p………..

2)  Uzavření dohody o skončení pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy zdravotního střediska,

     Olešná č.p.20 k 30.9.2021 – p. …………………………

3) Žádost p…………………………………… o výjimku odstupu stavby (méně než 2m) od hranic 

     obecního pozemku p.č.1214 v k.ú.Nezvěstice. Přístavba kůlny a sociálního zařízení s komorou na

     pozemku parc.č.538/13 v k.ú.Nezvěstice

4) Uzavření smlouvy se spol. Zásilkovna s.r.o. na umístění Z-BOXU.

Rada ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání zastupitelstva obce Smlouvu s vlastníkem (obec Nezvěstice) dopravní a technické infrastruktury – vybudování a financování nové veřejné infrastruktury pro pozemky pro výstavbu pro bydlení v rodinných domech v lokalitě ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, Z1″.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

omluven: M.Nekola

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí