Rada obce bere na vědomí:

1) Sdělení spol. ISKOM  spol. s.r.o. o tom, že nejsou schopni realizovat dílo ,,Oprava schodiště ke

     kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ dle původní nabídky (Usnesení RO č.63/21.7.2021) a tudíž

     neuzavřou s obcí smlouvu o dílo na zhotovení stavby.

2) Uzavření SoD na dílo ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.etapa obnovy centra obce“ se spol. LS stavby

    s.r.o. cena díla 1 018 578,00 Kč s DPH. Realizace do 30.6.2022.

3) Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 195/21 ze dne 19. 4.2021 o poskytnutí dotace z dotačního

     titulu PSOV PK 2021 – Projekty obcí ve výši 215 000,- Kč na akci ,,Oprava schodiště ke kostelu – II.

     etapa obnovy centra obce“.
4) ZŠ Nezvěstice je po krachu spol. Bohemia Energy v režimu dodavatelů poslední instance (DPI) –

     v případě elektřiny – ČEZ Prodej od 14. 10.2021 a plynu – Innogy od 17. 10.2021.

5) Přechod ZŠ Nezvěstice z režimu dodavatelů poslední instance.  Uzavření smluv o sdružených službách dodávky plynu (číslo smlouvy 1295386837) a elektřiny (číslo smlouvy 1295386825) se společností ČEZ ESCO. Zahájení dodávek elektřiny a plynu od 12.11.2021. Cena el.elekřiny: vysoký tarif  4172,-Kč/MWH a nízký tarif 3994,-Kč/MWH. Cena plynu 2171 MWh.

Rada obce schvaluje:

     1) Darovací smlouvu na poskytnutí 2 ks stolních PC Lenovo  pro Základní školu Nezvěstice,

          příspěvkovou organizaci od spol. Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545.

   2) Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu PSOV PK 2021 – Projekty obcí ve výši

       215 000,-Kč na akci ,,Oprava schodiště ke kostelu – II. etapa obnovy centra obce“.

   3) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.12/BP/21 uzavřenou mezi obcí Nezvěstice a BP STAVBY CZ s.r.o.

        na dodávku stavby ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice „.  Uzavření dodatku z důvodu

        víceprací a méněprací. Celkem cena díla bez DPH vč.dodatku č.1 činí 5 556 827,20 Kč.

  4) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.11/BP/21 uzavřenou mezi obcí Nezvěstice a BP STAVBY CZ s.r.o.

      na odstávku stavby ,, Připojení vrtu v obci Nezvěstice – V3, v katastru Žákava „. Uzavřené dodatku

      z důvodu víceprací a méněprací. Celkem cena díla bez DPH vč.dodatku č.1 činí 2 339 233,00 Kč.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 215 000,-Kč od Plzeňského kraje na akci

    ,,Oprava schodiště ke kostelu – II. etapa obnovy centra obce“.

2) Uzavřít s BP STAVBY CZ s.r.o. dodatky ke SOD č.12/BP/21 a č.11/BP/21.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí