ZO schvaluje:

1) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2) Ověřovatele zápisu: Mgr.Andreu Šourkovou a Mgr.Blanku Hachovou.

     Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou, DiS..

3)   Zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2018 – 2022.

4)   Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

5)   Pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6)   Do funkce starosty obce Nezvěstice  p.Lukáše Karkoše pro volební období 2018 – 2022.

7)   Do funkce místostarostky obce Nezvěstice Mgr.Petru Tupou,DiS. pro volební období  2018 – 2022.

8)   Pětičlennou radu obce pro volební období 2018 – 2022.

9)   Do funkce člena rady obce  Nezvěstice:

          p.Miloslava Nekolu,

          p.Václava Soukupa,

          Ing.arch. Evu Špelinovou

          pro volební období 2018 – 2022.

10)  Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou pětičlenné.

11)  Do funkce předsedy finančního výboru obce Nezvěstice p.Milana Heřmana

       pro volební období 2018 – 2022.

12)  Do funkce předsedkyně kontrolního výboru obce Nezvěstice Mgr.Terezu Harasimovičovou

       pro volební období 2018 – 2022.

 13)  Do funkce člena finančního výboru obce Nezvěstice:

       Mgr.Ladu Kotlanovou,

       Ing.Bedřicha Česala,

       p.Pavla Rajchla,

       Ing.Zdeňka Hrubého

       pro volební období 2018 – 2022.

  14)   Do funkce člena kontrolního výboru obce  Nezvěstice:

        pí.Petru Slívovou,DiS.,

        p.Zdeňka Heřmana,

        Mgr.Kláru Vyletovou,DiS.,

        Mgr.Blanku Hachovou

        pro volební období 2018 – 2022.

15)   Stanovenou výši odměn za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí členů zastupitelstva

        obce  od 1.11.2018: 

                          člen zastupitelstva obce………………………………..500,- Kč/měsíc 

                          člen rady obce ……………………………………. 1 250,- Kč/měsíc 

                          předseda výboru zastupitelstva obce…………1 125,- Kč/měsíc

                          předseda komise rady obce………………………..1 125,- Kč/měsíc

Při  souběhu více funkcí bude poskytována souhrnná odměna:

                         člen rady obce + předseda výboru zastupitelstva obce …….2 375,-Kč/měsíc

                         člen rady obce + předseda komise rady obce………………….2 375,-Kč/měsíc

16)  Pana Lukáše Karkoše a jeho náhradnici Mgr.Petru Tupou,DiS. jako zástupce obce a pověřuje   

        je zastupováním obce při jednáních na valných hromadách Mikroregionu Radyně.

17)  Odkoupení pozemku p.č.631/5 v k.ú. Žákava o výměře 174 m2 (část areálu úpravny vody) 

           za cenu 20 000,- Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

ZO ukládá:

Starostovi:

1) Plnit ve volebním období  2018-2022 funkci určeného zastupitele v procesu pořizování

    územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce dle zákona

    č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí