ZO bere na vědomí:

1)  Zprávu o činnosti RO za období od 6.9.2017 do 18.12.2017.

2)  Odměňování členů zastupitelstva dle zákona č. 99/2017 Sb. od 1.1.2018.

 

ZO schvaluje:

1)  Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a p.Milana Heřmana. Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyně: Mgr.Blanka Hachová

     členka: Mgr.Jana Plachá

4)  Rozpočtové opatření č.8/2017. Celkové příjmy 52 734 795,00 Kč a celkové výdaje  63 154 340,00 Kč.  Převod finančních prostředků ve výši 5 000 000,00 Kč  ze spořícího účtu u ČSOB, a.s. (č.ú.241872408/0300) na běžný účet u ČSOB, a.s. (č.ú.281003573/0300) – příloha č.1 usnesení č.17, ze dne 18.12.2017.

5)  Koupi pozemku p.č.152/45 (988m2, lesní pozemek) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka Lesy České   republiky, s.p. za cenu 51 000,-Kč

6) Koupi pozemku p.č.113/94 (125m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka sl……………………….. za cenu 27 990,-Kč. Návrh na vklad do KN hradí prodávající.      (V průběhu řízení došlo ke změně vlastníka pozemku – schváleno ZO č.14/26.6.2017 – původní vlastník …………………).

7) Prodej obecního pozemku p.č.636/7 v k.ú.Nezvěstice o výměře 28mp. …………………. a sl…………………….. za cenu 65,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

8) Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,-Kč TJ Sokolu Nezvěstice, z.s. na činnost organizace v roce 2018.

 

9) Navýšení výdajů v návrhu rozpočtu obce Nezvěstice na rok 2018 na paragrafu 3113 Základní škola  o 200 000,-Kč ( celkem paragraf 3113 –  3 000 000,-Kč).

 

10)  Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2018 (přebytkový) s příjmy 31 373 000,00 Kč a výdaji
       rozpočtu 29 838 442,00 Kč –  příloha č.3 usnesení č.17, ze dne 18.12.2017.

11)  Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2019-2020 – příloha č.4 usnesení č.17,              

     ze dne 18.12.2017.

12)  Stanovenou výši odměn za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí členů zastupitelstva obce                  

     od 1.1.2018: člen zastupitelstva obce………………………………..400,- Kč/měsíc 

                          člen rady obce ……………………………………. 1 000,- Kč/měsíc 

             předseda výboru zastupitelstva obce…………….900,- Kč/měsíc

             předseda komise rady obce…………………………….900,- Kč/měsíc

Pří souběhu více funkcí bude poskytována souhrnná odměna:

                          člen rady obce + předseda výboru zastupitelstva obce …….1 900,-Kč/měsíc

                          člen rady obce + předseda komise rady obce………………….1 900,-Kč/měsíc

 

13)  Plnou moc pro advokátku JUDr.Šindelářovou, Mikulášská třída 455/9, 326 00 Plzeň ve věci

     zastoupení Obce Nezvěstice ve všech právních věcech vůči ………………………

 

14)  Plnou moc pro advokátku JUDr.Šindelářovou, Mikulášská třída 455/9, 326 00 Plzeň ve věci

        zastoupení Obce Nezvěstice ve všech právních věcech vůči společnosti ……………. (Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ –  

        I.etapa).

 

ZO ukládá:

 

I.starostovi:

1) Uzavřít kupní smlouvu č.: S 1536/16 s Lesy  České republiky, s.p. na koupi pozemku p.č.152/45  

    (988m2, lesní pozemek)  v k.ú.Nezvěstice za  cenu 51 000,-Kč – příloha č.2 usnesení č.17, ze dne

    18.12.2017.

 

2) Projednat do konce ledna 2018 s Krajským ředitelstvím Policie ČR Plzeňského kraje (……………………….)

     možnost připojení zóny Z4 v územním plánu obce Nezvěstice na komunikaci I/19.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí