Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 17.12.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 24.9.2018 do 17.12.2018.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

 

2)  Ověřovatele zápisu : Ing.arch.Evu Špelinovou a p.Miloslava Nekolu                                                            

Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

 

3)  Návrhovou komisi ve složení :
     předsedkyně : Mgr.Blanka Hachová

     členka: Mgr.Klára Vyletová, DiS.

 

4) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o poplatku za komunální odpad. Příloha č.1 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

Pro 15            

 Proti  0                 

Zdrželi se  0

Usnesení bylo schváleno

 

5) Poskytnutí půjčky TJ Sokolu Nezvěstice ve výši 130 000,-Kč na uspořádání MČR mladších žaček              

     v národní házené v termínu 21.- 23.6.2019 (financování akce). TJ Sokol Nezvěstice bude                  

     po  uskutečnění mistrovství žádat o proplacení nákladů MŠMT. Po obdržení financí od MŠMT

     půjčenou částku vrátí obci. Obec umožní účastníkům mistrovství použít třídy v ZŠ, tělocvičnu              

     pro ubytování a kuchyni ZŠ pro stravování (schváleno ředitelem ZŠ). TJ Sokol Nezvěstice zajistí  

     veškeré pořadatelské povinnosti.

Výsledek hlasování:  

Pro 15            

Proti  0                 

Zdrželi se  0

Usnesení bylo schváleno

 

6) Poskytnutí finanční dotace v maximální výši 200 000,-Kč TJ Sokolu Nezvěstice na vypracování

     projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci sokolovny.

Výsledek hlasování:  

Pro 12            

Proti  0                 

Zdrželi se  3      (Mgr.Harasimovičová, p.Harasimovič, Mgr.Plachá)

Usnesení bylo schváleno

 

7) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2019 (přebytkový) s příjmy 41 770 000,00 Kč a výdaji rozpočtu  

    40 493 668 ,00 Kč.

    Příloha č.2 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

Pro 14         

Proti  0                          

Zdrželi se  1  (Mgr.Harasimovičová)

Usnesení bylo schváleno

 

8) Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2020 – 2021.

    Příloha č.3 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

     Pro 14           

     Proti 0                  

     Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

p.Václav Soukup – nepřítomen hlasování

 

9)  Strategický plán rozvoje obce Nezvěstice na období 2019 -2024.

       Příloha č.4 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

Pro 15                 

Proti 0                   

Zdrželi se  0

Usnesení bylo schváleno

 

10) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.2852/19-101/33210/2018 (zřízení věcného břemene v tělese silnice I/19, pozemek p.č. 641/2  v k.ú.Nezvěstice, v rámci akce ,, Nezvěstice  – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa“) mezi ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ:65993390 (oprávněný) a obec Nezvěstice (povinný). Předpokládaná jednorázová náhrada bez DPH ve výši 325 643,62 Kč bez DPH.

Příloha č.5 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno

 

11)  Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2852/19-122/33210/2018 (zřízení věcného břemene v tělese silnice I/19, pozemek p.č. 641/2  v k.ú.Nezvěstice, v rámci akce ,, Nezvěstice  – kanalizační přípojky“) mezi ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ:65993390 (oprávněný) a obec Nezvěstice (povinný). Předpokládaná jednorázová náhrada bez DPH ve výši 799,96 Kč bez DPH.

Příloha č.6 usnesení č.1, ze dne 17.12.2018.

Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno

 

12) Dle §33 odst.5 vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů nedokončení pořizovaného     

      dlouhodobého majetku ,,Hydrogeologický průzkumný vrt V2 v k.ú.Žákava“ v celkové hodnotě

      328 116,-Kč z důvodu neúspěšnosti vrtu a to ke dni tohoto rozhodnutí.

Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno.

 

13) Přípravu na změnu územního plánu v části obce pod kostelem (č.p.333 a okolí), a to z plochy OK   

      (občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední) na plochy umožňující i bytovou  

      výstavbu.

Pro   12        

Proti    2  (Ing.L.Hrdina, Mgr.Hachová)               

Zdrželi se  1  (Mgr.Plachá)

Usnesení bylo schváleno

 

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas:

   1) Dle zákona.č.128/2000 Sb., §84, odst.2, písm.p. se vznikem pracovněprávního vztahu mezi

     obcí Nezvěstice a členy zastupitelstva obce p.Milanem Heřmanem a p.Miloslavem Nekolou.  

 Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1) Připravit k projednání na příštím jednání ZO podrobný návrh změny územního plánu.

Pro      12     

Proti    0               

Zdrželi se  3  (Mgr.Plachá, Ing.L.Hrdina, Mgr.Hachová)

Usnesení bylo schváleno

 

2) Jednat se společností Alimex Nezvěstice a.s. o navýšení nájemného u pronajatých obecních 

      pozemků.

Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno.

 

3)  Zjistit možnosti snížení nákladů na hospodaření v obecních lesích.

Výsledek hlasování:  

Pro  15      

Proti   0           

Zdrželi se 0

Usnesení  bylo schváleno.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí