Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 21.9.2020 do 16.12.2020.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zařazení do navrženého programu jednání bod ,,Koupě hasičského vozu“ před bod programu

    č. 15 Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2022-2023.

 

2) Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

 

3)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a Ing.Lubomíra Hrdinu                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS

 

4) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyně: Mgr.Blanka Hachová

     členka: Mgr.Jana Plachá

 

5) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR ČR pro rok 2021 – Dotační titul  DT

    117D8210A  – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnova místních komunikací

    v obci Nezvěstice“.

 

6) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR ČR pro rok 2021 – Dotační titul  DT 117D8210H  – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Vybudování workoutového hřiště v obci Nezvěstice“.

 

7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační splašková stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) ………… (povinný), ………..(povinný), …………….. (povinný), …………………… (povinný) a …………… (povinný). Dotčený pozemek p.č. 1101, v k.ú. Nezvěstice na LV 1319 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 5m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 751-229c/2016 ze dne 13.4.2017, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro ……….. 42,00 Kč, …………… 42,00 Kč, …………. 42,00 Kč, Mgr………….. 84,00 Kč a ……………… 42,00 Kč.

 

8) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vodovodní řad, kanalizační stoka a kabel el.NN) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ………………. (povinný). Dotčené pozemky p.č. 1169, p.č.1111, p.č.1110 a p.č.1100 v k.ú. Nezvěstice na LV 1301 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 382m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrických plánech č. 750-229/2016 ze dne 17.5.2017, č.751-229h/2016 ze dne 21.4.2017 a č.751-229c/2016 ze dne 13.4.2017, které vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro ……….. 3 979,00 Kč, ………….. 3 979,00 Kč, ……………1592,00 Kč, …………… 7 958,00 Kč a …………..1 592,00 Kč.

9) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 2949/19-101/33210/2020 inženýrské sítě (kanalizační řad) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2 v k.ú.Nezvěstice, na LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město. Uložení stavby vyplývá z geometrického plánu č. 820-24c/2020 ze dne 6.3.2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o. (Ing.Daniela Hajšmanová). Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 414 202,06 Kč včetně DPH.

10) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.:2948/19-116/33210/2020 inženýrské sítě (kabel veřejného osvětlení) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2 v k.ú.Nezvěstice, na LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 9,20bm). Uložení stavby vyplývá z geometrického plánu č. 755-245/2016 ze dne 12.12.2016, který vyhotovil Ing.Tomáš Brichta. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 655,43 Kč včetně DPH.

 

11) Zprávu o uplatňování územního plánu Nezvěstice za uplynulé období 2016 – 2020, včetně pokynů pro změnu č.3 územního plánu Nezvěstice, která bude pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Zastavení pořizování změny č. 1 a č.2 územního plánu Nezvěstice.

 

12) Koupi nemovitosti: pozemku parc.č. st. 547 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nezvěstice, jehož součástí je stavba č.p. 333 – občanská vybavenost v obci Nezvěstice, část Nezvěstice, a pozemku parc.č. 748/2 – jiná plocha / ostatní plocha to vše v k.ú.Nezvěstice, zapsáno  na LV č.1473 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníků ……………………za cenu 5 900 000,-Kč.

 

 13) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na:

koupi nemovitosti: pozemku parc.č. st. 547 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nezvěstice, jehož součástí je stavba č.p. 333 – občanská vybavenost v obci Nezvěstice, část Nezvěstice,           a pozemku parc.č. 748/2 – jiná plocha / ostatní plocha to vše v k.ú.Nezvěstice, zapsáno  na LV č.1473 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město do výše 5 900 000,-Kč.

 

14) Realizaci projektu ,,I/19 Nezvěstice – průtah“ ve spolupráci s ŘSD ČR. Součástí akce je výstavba části ,,III.etapy odkanalizování obce na ČOV“ a rozšíření obecního vodovodu. Zahájení realizace akce v roce 2021.

 

15) Přípravu směny části pozemku p.č.852 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2) ve vlastnictví ………. za část pozemku p.č.816 v k.ú.Nezvěstice ( cca 1000m2) ve vlastnictví Obce Nezvěstice, Nezvěstice č.p.277, 332 04 Nezvěstice z důvodu výstavby plánované okružní křižovatky (projekt ,,I/19 Nezvěstice -průtah“). 

 

16)  Podání výpovědi na ukončení členství Obce Nezvěstice ve Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro 

odpadové hospodářství k 31.12.2020.  Nadále si zajišťovat svoz nebezpečných odpadů bez  

účasti Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

 

17) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2021 (schodkový) s příjmy 35 401 000,00 Kč a výdaji

     rozpočtu 38 919 702,00 Kč.

 

 18)  Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2022 – 2023.  

 

Zastupitelstvo obce Nezvěstice ruší:

1) Část usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice ze dne 21.9.2020 v odstavci zastupitelstvo obce schvaluje pod bodem č.10 a č 14. uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka, vodovodní řad, kabel el.NN) a to z důvodu opravy znění smluv.

 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1) Uzavřít smlouvu na koupi nemovitosti: pozemku parc.č. st. 547 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nezvěstice, jehož součástí je stavba č.p. 333 – občanská vybavenost v obci Nezvěstice, část Nezvěstice, a pozemku parc.č. 748/2 – jiná plocha / ostatní plocha, to vše v k.ú.Nezvěstice, zapsáno  na LV č.1473 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníků ………… za cenu 5 900 000,-Kč.

2) Uzavřít smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci, jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné stavby s názvem ,,I/19 Nezvěstice – průtah“ s ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390.

3) Podnikat kroky směřující ke koupi nového vozidla (CAS) pro JSDHO (realizace v roce 2022).

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Ing.arch.Eva Špelinová