Usnesení č 11-2013

ZO bere na vědomí:

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  17.12.2012 do 18.3.2013.

2)      Informace starosty  ohledně možností placení stočného.

3)      Systém sběru a likvidace ,,bioodpadů“ v obci od 1.4.2013.

4)      Zpracování projektu na rekonstrukci II.patra obecní budovy č.p.76.

 

ZO schvaluje:

1)      Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

2)      Ověřovatele zápisu: p.M.Nekola a pí.M.Soukupová. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Ing. L.Hrdina

       členka : MUDr.V.Čejková

   

4)      Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za  rok  2012:  z hlavní činnosti v částce 

      5 981,49 Kč a z doplňkové  činnosti v částce 24 828,- Kč do rezervního fondu 10 809,49 Kč a  

      fondu odměn 20 000,-Kč.

 

 5)    Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za  rok 2012 v částce 15 788,55 Kč do  

         rezervního fondu 5 788,55 Kč a fondu odměn 10  000,-Kč.

 

     6)   Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015.

           (Příloha usnesení č.1)

 

7)   Prodej obecního pozemku č. 670/22 v k.ú.Nezvěstice o celkové výměře 15 m2  za cenu 65,-

      Kč/m2 panu Ing.J.Hruštincovi, Nezvěstice 103. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující.

 

      8)  Prodej obecního pozemku č.278/219 v k.ú. Nezvěstice o celkové výměře 328 m2 za cenu 200,-

           Kč/m2 a č.278/220 v k.ú. Nezvěstice  o celkové výměře 262 m2 za cenu 50,-Kč/m2 panu  

          O.Soukupovi ml., Nezvěstice 334. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující.

 

9)      Směnu obecních pozemků č. 279/198 a 278/217  v .k.ú. Nezvěstice  o celkové výměře 99m2 za  

      pozemek č. 278/218 217  v .k.ú. Nezvěstice  o celkové výměře 100 m2 v soukromém   

      spoluvlastnictví pí.L.Kocové, Olešná 64 a p.V.Tolara, Nezvěstice 298.  Náklady spojené se

      směnou pozemků budou hradit obě strany stejným dílem.

 

10)  Prodej obecního pozemku č.st.306 v k.ú. Nezvěstice  o celkové výměře 87 m2 za cenu

      1000,-Kč TJ Sokol Nezvěstice. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující.

 

11)  Vypracování prováděcího projektu včetně položkového rozpočtu na rekonstrukci umělé vodní nádrže (koupaliště – velký bazén), výstavbu šachty s novým šoupětem na vypouštění umělé vodní nádrže a výstavbu el.přípojky od restaurace na ,,koupališti“ k technologii na čištění vody v délce cca 150 m do 31.5.2013.

 

12)  Uskutečnit výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce umělé vodní nádrže do 31.5.2013 s tím, že začátek případné realizace je předpokládán 1.9.2013.

ZO ukládá:

 

RO:

1)      Hledat možnosti dotace na rekonstrukci umělé vodní nádrže.

2)      Na příštím zasedání ZO podat informaci o nemovitém majetku obce.

 

 ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení:

 

pro 13 hlasů               proti 0  hlasů                 zdržel se 0  hlasů  

 

omluveni : Mgr.R.Huňáček, p.M.Heřman

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí