ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 8.2016 do 26.10.2016.

2) Zprávu o projednání návrhu Územního plánu Nezvěstice – příloha č.1 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016

3) Po nabytí účinnosti nového Územního plánu Nezvěstice ukončení platnosti Územního plánu obce Nezvěstice, který nabyl účinnosti 28.3.2003.

4) Stanovisko advokátky JUDr.Šindelářové k odpovědnosti za průběh a výsledky zadávacího řízení na akci na akci ,,Multifunkční areál a in-line ovál Nezvěstice“ – příloha č.5 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016.

 

ZO schvaluje:

1)  Program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
2)  Ověřovatele zápisu: Ing.Lubomíra Hrdinu a p.Miloslava Nekolu. Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
předseda : Ing.Zdeněk Hrubý

člen: Mgr.Blanka Hachová

4)  Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č.1/2016, kterou se vydává požární řád obce –

příloha č.3 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016.

5)  Změnu Usnesení č.9 ze dne 13.6.2016,  ZO projednalo a schvaluje: bod č.13:

Koupi  pozemku č.st. 19/3 (88m2) v k.ú.Nezvěstice a stodoly stojící na pozemku č.st. 19/3

od vlastníka pí………………………….. za cenu 170 000,- Kč. Veškeré náklady

spojené s prodejem bude  hradit kupující (Obec Nezvěstice).

6)  Rozpočtové opatření č.3/2016. Celkové příjmy 26 164 687 Kč, celkové výdaje

34 608 620,00 Kč – příloha č.4 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016.

7)  Podání žádosti o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu – výzva č.47

Infrastruktura základních škol  na akci „Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ II.etapa“.

8) Uplatnění nároku na náhradu škody ve výši  634 107,00 Kč od společnosti MAZEPPA s.r.o.

soudní cestou a to ve věci zadávacího řízení na akci ,,Multifunkční areál a in-line ovál

Nezvěstice“.

9) Zvolení přísedící soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih pí. ……………………………………

bytem Nezvěstice …………. dle z.č.6/2002 Sb., o soudech a soudcích

10) Přestavbu prostor v ZŠ Nezvěstice na novou sborovnu provést již v rámci akce„Nezvěstice –

nástavba a přístavba ZŠ I.etapa“.  Zdůvodnění: v rámci II. etapy s dotací IROP nelze zařadit

do uznatelných nákladů.

 

ZO  konstatuje ověření:

1) Ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Nezvěstice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

 

 ZO rozhodlo:

1) V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách (návrh rozhodnutí o námitkách – příloha č.2 usnesení č.11, ze dne 26.10.2016) tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy Územního plánu Nezvěstice.

 

ZO vydává:

1) Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Nezvěstice.

 

ZO ukládá:

RO:

1)Spolupracovat s RRA PK na podání žádosti o dotaci dle pravidel IROP (výzva č.47) na projekt ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ -II.etapa“ a podat žádost do 14.2.2017.

2)   Zadat  Ing.arch.Martinu Jirovskému, Ph.D.,MBA, IČO:62549201 úpravu projektu

„Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ II.etapa“ na podmínky IROP – výzvy č.47 (především se

jedná o změnu učebny hudební výchovy na učebnu matematiky a přírodopisu).

3)   Odstranit kovovou konstrukci skluzavky v areálu umělé vodní nádrže do 30.4.2017.

 

Omluveni: MUDr.V.Šimánek, Mgr.J.Plachá

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí