Prezentace

 

ZO bere na vědomí:

 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 19.12.2016 do 20.3.2017.

  2)   Žádosti obce o dotace:

  2.1 Podání žádosti o dotaci ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj na projekt ,,Obnova místních

        komunikací – Nezvěstice“ (rekonstrukce komunikace v Olešné kolem bytovek) – max. výše

        dotace 1 000 000,-Kč, předpokládané výdaje cca 5 500 000,-Kč..

 

  2.2 Podání žádosti o dotaci na opravu komunikace ,,Polní cesta Nezvěstice – Olešná III.“. Dotační 

        titul Ministerstva zemědělství ,,Údržba a oprava polních cest“ max. výše dotace 70%, 

        předpokládané výdaje cca 2 500 000,-Kč.

 

  2.3 Podání žádosti o dotaci z Dotační program Plzeňského kraje ,,Vodohospodářská infrastruktura

        2017″ na akci ,,Olešná – prodloužení splaškové a dešťové kanalizace“ (komunikace v Olešné

        kolem bytovek. Celkové předpokládané náklady akce 1 275 260,-Kč s DPH, požadovaná dotace

        458 000,-Kč (70% z uznatelných nákladů).

 

  2.4 Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z PSOV PK 2017 – Projekty obcí 

        (max. dotace 70% – 500 000,-Kč, celkové náklady obce 820 000,-Kč).

 

  2.5 Podání žádosti o dotaci na věcné vybavení JSDHO 2017 – max. částka dotace 60 000,-Kč.

 

 ZO schvaluje:

1) Změnu programu jednání: bod programu č.14) etapa nástavby a přístavby ZŠ projednat před bodem programu č.8) Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy MŠ Nezvěstice.

2)  Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

 3)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslav Nekola a pí.Dana Vaníková                                          Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

4)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : p.Milan Heřman

       člen : p.Petr Rajchl

 

5)   Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 

      ve výši 87 060,- Kč.

 

6)   Prodej obecního pozemku č.729/3 v k.ú.Nezvěstice o výměře 47 m2  (geometr.plán č.747-

      48/2016)  panu………………, Nezvěstice………… za cenu 65,- Kč/m2. Veškeré náklady

      spojené s prodejem bude hradit kupující.

 

7)   Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Nezvěstice s obcí Žákava  

     – příloha č.1 usnesení č.13,  ze dne 20.3.2017.

 

8)   Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Nezvěstice s obcí Milínov

      – příloha č.2 usnesení č.13,  ze dne 20.3.2017.

 

     9)  Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice  č.1/2017, kterou se stanoví část společného 

          školského obvodu mateřské školy – příloha č.3 usnesení, ze dne 20.3.2017.

 

10)  Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice  č.2/2017,  o regulaci hlučných činností – 

      příloha  č.4 usnesení, ze dne 20.3.2017.

 

11)   Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice  č.3/2017, o nočním klidu – příloha č.5

      usnesení, ze dne 20.3.2017.

 

12)   Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Nezvěstice  v roce 2017 a plné  

      dofinancování z vlastních zdrojů obce (schválená dotace od MV-GŘ HZS ČR z programu 

      ,,Dotace pro jednotky SDH obcí“ ve výši  450 000,-Kč, celkové předpokládané náklady ve 

       výši 900 000,-Kč).

 

       13)  Realizaci výměny  starých dřevěných oken za plastová  v čelní části staré budovy ZŠ, varně,

               jídelně, nové sborovně a ředitelně za cenu cca 850 000,-Kč s DPH.

 

       14)  Rozpočtové opatření č.2/2017. Celkové příjmy rozpočtu  43 917 300,00 Kč a celkové výdaje 

              52 554 340,00 Kč.

 

15)  Podání návrhu na zahájení řízení proti společnosti Mazeppa s.r.o. zpracovaný JUDr.Julií 

       Šindelářovou – příloha č.6 usnesení, ze dne 20.3.2017.

 

16) Proplacení víceprací vzniklých v rámci rekonstrukce střechy na ZŠ ve výši cca 2 100 000,-Kč.

 

ZO ukládá RO:

1) Vymáhat finanční náklady vzniklé vícepracemi v rámci rekonstrukce střechy na ZŠ, na  

     zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby.

 

2) Zajistit v nejbližším možném termínu odborný posudek hygienika a statika z důvodu

    bezpečného provozu ZŠ.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.T.Harasimovičová, p.P.Harasimovič

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí