Obec Nezvěstice

Zastupitelstvo obce Nezvěstice

 Usnesení
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 28.3.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

 

ZO bere na vědomí:

 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 18.12.2017 do 28.3.2018.

 2)  Dofakturaci akce ,, Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“ předložené

       Ing.D. Kourou (TDI) ve výši 1 210 862,95 Kč bez DPH.

 

 ZO schvaluje:

1)   Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)   Ověřovatele zápisu : Ing.Lubomíra Hrdinu a p.Václava Soukupa                                          

       Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyně : Mgr.Blanka Hachová

      členka: Mgr.Tereza Harasimovičová

4)   Závěrečný účet obce k 31.12.2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

5)  Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2017 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto   finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazy  

      zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

6)  Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018  ve výši 95 502,- Kč.

7)  Prodej pozemku parc.č.694 o výměře 65 m2, nacházející se v k.ú.Nezvěstice, který je zapsán na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

      Katastrální pracoviště Plzeň-město,  paní …………………………, Plzeň, za cenu 472,- Kč/m2

      (cena stavebního pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

8) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č.641/6 o výměře 453 m2, parc.č. 641/29 o výměře 163m2, parc.č. 641/38 o výměře 109m 2 a parc.č. 641/39 o výměře 26m2, nacházející se v k.ú.Nezvěsice, které jsou zapsány na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  9)  Provedení úpravy obecního vodovodu v silnici III/11731 (pod náhonem na  Vartě) společností Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko za cenu 1 694 485,11 Kč s DPH dle výsledku výběrového řízení.

10)  Poskytnutí účelové dotace pro TJ Sokol Nezvěstice na vybudování části nového oplocení              

       za budovou sokolovny ve výši 108 000,00 Kč.

11)  Projektovou přípravu kanalizačních přípojek na novou splaškovou kanalizaci ( II. etapa odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV). Obec zajistí zpracování projektů kanalizačních přípojek (cca 60) k dotčeným nemovitostem v ceně 3000,-Kč bez DPH/přípojka. Pokud si vlastník nemovitosti sjedná vlastního projektanta, nebude zahrnut do projektové přípravy hrazené obcí.

12)  Zpracování projektové dokumentace na akci ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice“.

13)  Pořízení interiérového vybavení nové knihovny v ZŠ Nezvěstice.

 14)  Zahájení přípravných prací na realizaci místní komunikace (zpřístupnění pozemků p.č. 278/144 a 278/148 v k.ú.Nezvěstice).

15)  Zahájení prací na projektu pro územní rozhodnutí na akci ,,Oprava komunikace III/1774                

       v Olešné  (průtah)“.

16)  Rozpočtové opatření č.1/2018. Celkové příjmy rozpočtu 31 780 826,00 Kč a celkové 

       výdaje 34 976 368,00 Kč. Příloha č.1 Usnesení č.18 ze dne 28.3.2018.

17)  Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nezvěstice. Příloha č.2  

       Usnesení č.18 ze dne 28.3.2018.

18) Využití obecního majetku uvedeného v příloze č.1  Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných

      hasičů obce Nezvěstice ke spolkové činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nezvěstice (požární

      sport, činnost s dětmi, kulturní akce v obci pořádané SDH, atd.).  

      Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nezvěstice rozhoduje a povoluje využití  

      svěřeného majetku Sborem dobrovolných hasičů Nezvěstice, tak aby neohrozil akceschopnost  

      jednotky. Za vypůjčený majetek Sborem dobrovolných hasičů nese plnou odpovědnost

      starosta sboru dobrovolných hasičů.

19)  Uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti obce Nezvěstice mezi obcí Nezvěstice  a žadatelem ……………………………………….. České Budějovice                  na vybudování a financování nové veřejné infrastruktury na pozemcích č. 3/2, 3/1 a 7/2 vše v k.ú.Olešná u Nezvěstice. Příloha č.3 Usnesení č.18 ze dne 28.3.2018

 

 

ZO ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavření Dodatku č.5 ke SOD  č.46/2016 ze dne 10.10.02016 mezi obcí Nezvěstice a Kaziko a.s..    

     Celková cena díla ve znění Dodatku č.5 ve výši 20 744 797,-Kč.

2) Ve spolupráci s JUDr.Šindelářovou řešit s firmou Kaziko a.s. uzavření Dodatku č.5,  

     uplatnění rozsahu a výše náhrad vůči obci vyplývajících ze SOD č.46/2016 ze dne

     10.10.02016 mezi obcí Nezvěstice a Kaziko a.s. včetně dodatků.

3) Zaslat na MMP, odbor stavebně správní návrh obsahu změny Územního plánu obce Nezvěstice.

a) Výstavbu v obytné zóně Z9 nepodmiňovat dohodou o parcelaci, ale výstavbu podmínit velikostí parcely min. 600m2. V textové části z nadpisu tabulky na straně 25 vypustit slovo orientační.

b) Vyřešit otázku napojení výrobních lokalit Z5 a Z6 tak, aby nebyla podmíněna výstavbou kruhové křižovatky.

c) Dát do souladu ve výkresu – „základní členění“ šrafu mezi Z8 a Z10. Jedná se o zastavěnou  část obce.

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Ing.Zdeněk Hrubý, Mgr.Jana Plachá, MUDr.Václav Šimánek, p.Petr Rajchl

 

 

Prezentace 18

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí