Usnesení

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 25.6.2018 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

ZO bere na vědomí:

 1) Zprávu o činnosti RO za období od 28.3.2018 do 25.6.2018.

 2) Dopis ze dne 6.6.2018 zaslaný pí. …………………………, Plzeň ohledně návrhu na změnu

     usnesení Zastupitelstva obce Nezvěstice č.18/28.3.2018, bod.č.7) ZO schvaluje (prodej pozemku    

     parc.č.694 o výměře 65 m2, za cenu 472,- Kč/m2).

3) Dopis ze dne 25.5.2018 zaslaný p……………, Nezvěstice č.p………… ohledně provozu letní

    restaurace v areálu umělé vodní nádrže a žádost o odkoupení budovy restaurace.

 

ZO schvaluje:

1)   Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)   Ověřovatele zápisu : pí.Danu Vaníkovou a p.Miloslava Nekolu                                          

Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyně : Mgr.Blanku Hachovou

      člen: Ing.Zdeněk Hrubý

4)   Zrušení usnesení č.18/28.3.2018 – ZO ukládá , I.starostovi bod 1) uzavření Dodatku č.5 ke SOD č.46/2016 ze dne 10.10.2016 mezi obcí Nezvěstice a Kaziko a.s.. Celková cena díla ve znění Dodatku č.5 ve výši 20 744 797,-Kč.

5)   Uzavření dohody na konečné vyrovnání, které obnáší úhradu zhotoviteli za provedené  a odsouhlasené stavební práce ve výši 1 903 274,35 Kč + DPH (celkem 2 302 961,90 Kč).  Firma KAZIKO, a.s. (zhotovitel) uhradí obci Nezvěstice (objednatel) částku ve výši 439 632,-Kč + DPH (celkem 531 954,70 Kč ) za práce provedené obcí Nezvěstice. Dále zhotovitel uhradí penále ve výši 500 735,79 Kč za prodlení (od 15.11.2017 do 10.12.2017) se splněním povinnosti dokončit dílo a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli (SOD, odd.IV., I.Sankce, bod.1.).

6)    Přijetí dotace ve výši 350 000,-Kč (37,3% z celkových nákladů) z DT PK ,,Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK“ na řešení havarijního stavu oken v ZŠ (výměna 61 ks oken).

 

 7)  Cenovou nabídku firmy OKNOPLASTIK s.r.o. na výměnu 61 ks oken v ZŠ ve výši 938 722,84Kč s DPH. Realizaci díla červenec – srpen  2018.

 

    8)  Žádost obce o bezúplatné nabytí pozemků parc.č.641/19 o výměře 352m2, parc.č. 641/21 o výměře 198m2, parc.č. 641/24 o výměře 50m 2, parc.č. 641/28 o výměře 4m2, parc.č. 641/35 o výměře 38m2 a parc.č. 641/36 o výměře 104m2 nacházející se v k.ú.Nezvěstice, které jsou zapsány na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

  9) Rozpočtové opatření č.2/2018.  Celkové příjmy rozpočtu 34 277 484,-Kč a celkové výdaje 38 183 368,- Kč. Převod finančních prostředků ve výši 1 600 000,00 Kč  ze spořícího účtu u ČSOB, a.s. (č.ú.241872408/0300) na běžný účet  u ČSOB,a.s. (č.ú.281003573/0300). Příloha č.1 Usnesení č.19 ze dne 25.6.2018.

 10) Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2018, kterou se stanoví část společného 

          školského obvodu základní školy. Příloha č.2 usnesení ZO č.19 ze dne 25.6.2018.

11) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi České dráhy, a.s., IČO: 70994226 (povinný) a obcí Nezvěstice (oprávněný) – ,, Nezvěstice  – odkanalizování obce  na ČOV – II.etapa“ – pozemek p.č. 670/3 v k.ú.Nezvěstice. Úhrada za zřízení břemene 145 200,-Kč s DPH. Příloha č.3 Usnesení č.19 ze dne 25.6.2018.

ZO neschvaluje:

1) Návrh pí. …………………….., Plzeň na změnu usnesení Zastupitelstva obce Nezvěstice č.18/28.3.2018, bod.č.7 ZO schvaluje (prodej pozemku parc.č.694 o výměře 65 m2, za cenu 472,- Kč/m2).

2) Žádost p……………………, Nezvěstice č.p………. o odkoupení budovy letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže.

 

ZO ukládá RO:

1)  Požádat o bezúplatné převedení části pozemku parc.č.641/41 (chodník při silnici I/19 podél RD vlevo na výjezdu z obce na Plzeň) nacházejícího se v k.ú.Nezvěstice, který je zapsán na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na LV č.10001 Obce Nezvěstice. Nutno zpracovat geometrický plán.

2)  Jednat se stávajícím nájemcem o dlouhodobém pronájmu budovy letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže s investičním plánem možnosti celoročního provozu.

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Ing.J.Hrdina, MUDr.Šimánek, PhD.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí