Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 17.12.2018 do 25.2.2019.

2) Záměr realizovat projekt Přestupní uzel Nezvěstice a podat žádost o poskytnutí dotace

     z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy v rámci celostátní 50. výzvy „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“ – aktivity „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“  a 15. výzvy ITI Plzeňské metropolitní oblasti „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Ing.arch.Evu Špelinovou a p.Miloslava Nekolu  

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
     předseda : Ing.Lubomír Hrdina

     člen: Mgr.Lada Kotlanová

 

4)  Podání žádosti o dotaci na MMR v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje

     venkova, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem

     ,,Oprava místních komunikací na Vartě“ .

 

5)  Podání žádosti o dotaci na MMR v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje

     venkova, dotační titul 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na projekt                

     s názvem ,, Obnova komunikace a zeleně na hřbitově“ .

 

6) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (zřízení věcného břemene – dotčené pozemky parc.č.670/3 a parc.č. 670/20 v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby ,,Nezvěstice – kanalizační přípojky, na stoce: kanalizační stoky  A – část 3, AH, AI, AJ, AK)  mezi obcí Nezvěstice (budoucí oprávněný) a České dráhy, a.s. (budoucí povinný). Předpokládaná jednorázová náhrada ve výši 26 900,-Kč Kč bez DPH.

 

7) Koupi vlastnického podílu pozemku p.č.712 (564m2, ostatní plocha), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.633 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníka …. (podíl 1/22 – 25,64m2) za cenu 2 564,00 Kč (100,-Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené  s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

 

8) Koupi vlastnického podílu pozemku p.č.712 (564m2, ostatní plocha), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.633 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníka ……….. (podíl 1/22 – 25,64m2) za cenu 2 564,00 Kč (100,-Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá).Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

 

  9)  Prodej části pozemku parc.č.314/2 o výměře 1558 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic (část pozemku o výměře 12 m2 geometricky oddělena č.plánu: 226-13/2019, nové č.parc.314/13),  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, …….., ………….(140,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.                            

 10)   Prodej části pozemku parc.č.314/2 o výměře 1558 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic (část pozemku o výměře 12 m2 geometricky oddělena č.plánu: 226-13/2019, nové č.parc.314/13),  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, ….., ……………… (140,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.                                

11)    Prodej pozemku parc.č. 538/57 o výměře 255 m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, ……., za cenu 13 515,00 Kč. Návrh 53,- Kč/m2 – 10% z ceny odhadu. Pozemek je v prudkém svahu, pro obec absolutně nevyužitelný. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (pí.V.Martínková).

12)    Ceny vodného a stočného od 1.1.2019: vodné  44,59 Kč s DPH/m3, stočné 26,23 Kč s DPH/m3.

13)    Realizaci projektu ,,Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II.etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení, pokud obec Nezvěstice obdrží dotaci z programu IROP,  22.výzvy – ITI – Plzeň  – SC2.4 – Infrastruktura základních škol V.

 14)    Rozpočtové opatření č.1/2019. Celkové příjmy rozpočtu 41 770 000,00 Kč a celkové výdaje

         48 493 668,00 Kč.

15)  V rámci žádosti o podporu projektu „Cyklostezka Plzeň – Brdy, část Nezvěstice“ výzvy č. 50 ŘO 

       IROP „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“:

a) předložení projektového záměru na projekt do 38. výzvy nositele ITI „Optimalizace a rozvoj

    cyklodopravy IV.“;

b) předložení projektové žádosti do 23. výzvy zprostředkujícího subjektu ITI „Optimalizace

    a rozvoj cyklodopravy IV. – integrované projekty ITI“.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí