ZO bere na vědomí:

1)  Zprávu o činnosti RO za období od  25.6.2018 do 24.9.2018.

2)  Podání žádosti o dotaci na akci ,, Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ – II. etapa“ (výzva ITI č.36

    ,,Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělání včetně bezbariérových opatření“).

3)  Uzavření havarijního pojištění hasičského vozidla FIAT DUCATO.

4)  Uzavření Dohody o narovnání a podepsání Dodatku č.5 SOD s f.Kaziko a.s. (dodavatel – „Nezvěstice    

      –  nástavba a přístavba ZŠ a MŠ -I.etapa“).

 

ZO schvaluje:

1)  Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)  Ověřovatele zápisu : Miloslava Nekolu a Ing.Lubomíra Hrdinu           

     Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
      předseda: Ing.Jan Hrdina

     člen: p.Václav Soukup

4)  Koupi pozemku p.č.113/82 (114m2, ostatní plocha)  v k.ú. Nezvěstice od vlastníků pí……………, Nezvěstice č.p. …., p………………., Nezvěstice č.p. …….. a p…………,  Nezvěstice č.p. ……… za cenu 25 530,-Kč.  Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

5) Koupi pozemku p.č. 210 (169m2, ostatní plocha) v k.ú. Žákava od vlastníka Obec Žákava,             

    Žákava č.p. 76 za cenu 20 280,-Kč (120,-Kč/m2). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit 

    kupující (Obec Nezvěstice).

6) Rozpočtové opatření č.4/2018. Celkové příjmy rozpočtu 34 839 215,13Kč a celkové výdaje                         

    38 183 368,00 Kč.

    Příloha č. 1 Usnesení č. 20 ze dne 24.9.2018.

7) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.2867/19-121/33200/2018 mezi ŘSD ČR             

    (bud.str. povinná), Obec Nezvěstice (bud.str. oprávněná a Radynet s.r.o. (stavebník). Umístění rezervní

    chráničky v rámci akce ,,Rozšíření optické sítě CAMELNET Nezvěstice“ na pozemku p.č.289/17              

    v  k.ú. Nezvěstice. Náhrada za zřízení věcného břemene 624,47Kč s DPH.

    Příloha č.3 Usnesení č.20 ze dne 24.9.2018.

8) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 1 624,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

charitativního projektu Obědy pro děti.

 

ZO rozhoduje:

1)  Na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění o pořízení změny č. 1 Územního plánu Nezvěstice a jejím obsahu v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona zkráceným postupem.                                          

 Příloha č.2 Usnesení č.20 ze dne 24.9.2018.

              Příohy usnesení:

1) Rozpočtové opatření č.4/2018

2) Návrh obsahu změny č. 1 Územního plánu Nezvěstice

3) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.2867/19-121/33200/2018

Nepřítomní zastupitelé: MUDr.Václav Šimánek, p.Petr Rajchl

 

Obsah_zmeny_c

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí