Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 25.2.2019 do 27.3.2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)  Ověřovatele zápisu : p.Václava Soukupa a Mgr.Andreu Šourkovou               

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
     předseda : Mgr.Jana Plachá

     člen: Mgr.Tereza Harasimovičová

4) Prodej pozemku parc.č. st. 578 o výměře 585 m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice (zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku č.p.338 ve vlastnictví Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nezvěstice, č. p. 338, 332 04 Nezvěstice),  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Nezvěstice, se sídlem Nezvěstice           č. p. 338, 332 04 Nezvěstice, za cenu 1 000,- Kč. Pozemek je ve vlastnictví obce, na němž byla na přelomu 70. a 80. let minulého století umožněna výstavba areálu k využívání činnosti ZO ČSCH Nezvěstice. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo obce Nezvěstice na budovu č.p.338 s pozemkem pod stavbou. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (ZO ČSCH Nezvěstice).

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Žádost ze dne 19.2.2019 o vyjádření k plánovanému stavebnímu záměru a k záměru podání návrhu na změnu územního plánu (parc.č.st. 547, nacházející se v k.ú.Nezvěstice, jehož součástí je stavba č.p.333) podanou p………………….

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1)  Přípravu odkupu části (cca 900 m2) pozemku č.p.1178 v k.ú.Nezvěstice (1622m2, trvalý

     travní porost), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.1546 u  

     Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníků

     ……….. Důvodem koupě je výstavba cyklostezky.

2)  Přípravu odkupu části (cca 200m2) pozemku č.p.1176 v k.ú.Nezvěstice (42597m2, trvalý

     travní porost), nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.376 u Katastrálního 

     úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníka ……………. Důvodem koupě je výstavba cyklostezky.

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:

1) Zahájit činnost na zpracování architektonické studie centra obce a jeho širšího okolí.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí