ZO bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 15.12.2014 do 16.3.2015.

 2) Informace k průběhu výstavby nové kanalizace.

 3) Možnost modernizace techniky zásahové jednotky JSDH Nezvěstice s využitím státní

     a krajské dotace.

 4) Informace o kapacitě MŠ Nezvěstice na školní rok 2015/2016 (nejvyšší povolený počet

     žáků: 85).

 5) Přípravu prodeje části obecního pozemku p.č. 152/56 v k.ú.Nezvěstice (cca 80 m2 ) za cenu 65,-Kč/m2 – žádost ……………, Nezvěstice ……… Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

 

ZO schvaluje:

1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2) Ověřovatele zápisu: Lubomír Hrdina a pí.Dana Vaníková.                       

     Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Mgr.Jana Plachá

       člen : p.Miloslav Nekola

 4) Rozpočtová opatření č.1/2015 (celkový stav příjmů: 49 892 209,00 Kč, celkový stav

     výdajů: 77 496 340,00 Kč) a úpravu Rozpočtu na rok 2015 dle novely vyhlášky o

     rozpočtové skladbě.

     (Příloha č.1 tohoto usnesení)

 5) Zadávací podmínky k výběrovému řízení na úvěr (kanalizace).

– Účelový investiční úvěr s limitem 10 mil.Kč.

– Účel úvěru financování investice akce obce Nezvěstice ,,Odkanalizování obce Nezvěstice

   na ČOV“ .

– Období čerpání 16.6.2015 – 31.12.2015.

– Období splácení 1.1.2016 – 31.12.2025.

– Konstrukce úrokové sazby 1M PRIBOR + marže banky (možnost volby zajistit úrokovou

   sazbu na dohodnutou dobu – dodatkem ke smlouvě).

   – Splátkový kalendář  – čtvrtletně pravidelně (Splácení lineární pravidelné čtvrtletní 15.den

   posledního měsíce čtvrtletí splátka jistiny a úroku).

– Možnost mimořádné částečné splátky bez sankce.

– Předložení podepsané úvěrové smlouvy ze strany banky.

– Pro účely posouzení nabídek – vytvořit nabídkový list s výpočtem všech nákladů spojených  

s úvěrem.

 

 6) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č.1/2015 o stanovení systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

     a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nezvěstice.

      (Příloha č.2 tohoto usnesení).

 

7) Výkup pozemku č. 1076 v k.ú. Nezvěstice o výměře 260 m2 za cenu 200,- Kč/m2

     ( 52 000,-Kč) od p. ……………..,bytem Nezvěstice….. Náklady na výkup – smlouva

     2 500,- Kč + návrh na vklad 1 000,- Kč bude hradit obec Nezvěstice.

 

8) Výkup pozemku č. 1077 v k.ú. Nezvěstice o výměře 516 m2 za cenu 200,- Kč/m2

     (103 200,- Kč) od p. ……………, bytem Nezvěstice …….. Náklady na výkup –

     smlouva 2 500,- Kč + návrh na vklad 1 000,- Kč bude hradit obec Nezvěstice.

 

9)   Výkup pozemku č. 1078 v k.ú. Nezvěstice o výměře 443 m2 za cenu 200,- Kč/m2

     (88 600,- Kč) od p. ……………….., bytem Nezvěstice ……… Náklady na výkup –

       smlouva 2 500,- Kč + návrh na vklad 1 000,- Kč bude hradit obec Nezvěstice.

 

10)   Výkup pozemku č. 1079 v k.ú. Nezvěstice o výměře 815 m2 za cenu 200,- Kč /m2

     (163 000,- Kč) od p. . …………….., bytem Nezvěstice ………. Náklady na výkup –

       smlouva 2 500,- Kč + návrh na vklad 1 000,- Kč bude hradit obec Nezvěstice.

 11) Záměr zřízení zásahové jednotky JSDH Nezvěstice kategorie JPO III.

 12)   Narovnání vlastnických vztahů (duplicitní zápis vlastníků):

č. 769 v k.ú.Nezvěstice – vlastníci: Obec Nezvěstice, ……………………………….,

           Nezvěstice 87, o výměře 287 m2 , ve prospěch: Obec Nezvěstice.

37/1 v k.ú. Nezvěstice – vlastníci: Obec Nezvěstice, ………………………,

           Nezvěstice 87, o výměře 1353 m2, ve prospěch: ……………………, Nezvěstice ……..

         Náklady spojené s narovnáním vlastnických vztahů budou hradit obě strany stejným dílem.

 

  ZO doporučuje ředitelce MŠ:

1) Z důvodu nutnosti snížení kapacity MŠ do školního roku 2016/2017 z 85 na 65 dětí, nastavit kritéria pro přijímání dětí do MŠ tak, aby byly přednostně přijaty pouze děti s bydlištěm v Nezvěsticích, které dovrší 3 let věku i během školního roku. Rodiče budou platit školné od září a nástup dětí do MŠ bude možný při dovršení 3 let věku.

 

 

Příloha č.1 – rozpočt.opatř.1-2015

Přílohač.2 – OZV 1-2015

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí