ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 30.9.2015 do 14.12.2015.
ZO schvaluje:
1) Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

2) Ověřovatele zápisu: Ing.Lubomíra Hrdinu a p.Milana Heřmana. Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS..
3) Návrhovou komisi ve složení :
předseda : Ing.Jan Hrdina
člen : MUDr.Václav Šimánek, PhD.

4) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2016 (schodkový) s příjmy 23 531 000,00 Kč a výdaji
rozpočtu 35 642 840,00 Kč.
(Příloha č.1 tohoto usnesení)

5) Úpravu bodu ZO schvaluje č.6) v Usnesení ZO č.6/30.9.2015:
Stočné od 1.10.2015:
a) ve výši 28,00 Kč bez DPH/m3,
b) pro objekty, které nejsou trvale obydleny (rekreace) a mají množství odváděných odpadních
vod určeno paušálem dle směrných čísel roční spotřeby vody (vyhl.č.428/2001 Sb.), bude
tato spotřeba snížena na 50% (14,00 Kč bez DPH/m3/rok/osoba).

6) Nájemné od 1.1.2016 za provozování čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nezvěstice pro KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. od 1.1.2016 do konce zkušebního provozu ve výši 5 000,-Kč (bez DPH).

7) Podání žádosti o dotaci dle výzvy MŠMT (Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) na akci ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Nezvěstice“ a s tím související výdaje na rok 2016 ve výši 10 000 000,-Kč (viz.rozpočet obce Nezvěstice na rok 2016 – par.3639).

8) Realizaci akce ,,Nezvěstice – rekonstrukce veřejného osvětlení“.

9) Rozpočtová opatření č.8/2015. Celkové příjmy: 75 222 700,00 Kč,
celkové výdaje: 93 478 131,00 Kč.
(Příloha č.2 tohoto usnesení)

ZO neschvaluje:

1) Realizaci nového koryta skluzavky v areálu umělé vodní nádrže v roce 2016.
ZO ukládá:

RO:
1) Dle výzvy MŠMT předložit základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol pro poskytnutí dotace v roce 2016 z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky do 21.12.2015.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí