Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice       

                                   konaného dne 10.3.2008

ZO bere na vědomí:
1)  Zprávu o činnosti RO za období od 17.12. 2007 do 10.3. 2008.
2)  Oslovené firmy na vypracování nového Územní plánu obce, které projevily zájem o tuto práci:
Ing.arch.Hysková  – studio Hysek , Jiráskovo náměstí 18, Plzeň
Ave architekt, a.s. – Ing.arch.Růžička, Částkova 53, Plzeň
Ing.arch. Mauritz ,U Bachmače 12, Plzeň
3) Přípravu koupě pozemků majetku ČD a.s. – odkoupení části p.p.č.670/3 do majetku bce Nezvěstice.
4) Přípravu prodeje části pozemku 152/56 v k.ú.Nezvěstice pro p.Drahoše a manžele Hložkovi.
5) Zprávu o možnosti prodeje středotlakého rozvodu plynu v obci.

ZO schvaluje:
1)    Návrh rozpočtu na rok 2008 a rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010.
2)    Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok  2007 v částce 112 959,16 Kč do fondů příspěvkové organizace.
– 67 959,16 Kč  do rezervního fondu
– 45 000 Kč  do fondu odměn
3)   Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok  2007 v částce 36 544,09 Kč (z hlavní  činnosti 12 089,09 Kč z doplňkové činnosti 24 455,- Kč):
10 544,09 Kč do rezervní fondu
26 000,-Kč do fondu odměn
4)    Prodej bytu č.p. 366 za tržní cenu určenou odhadcem po geometrickém oddělení bytu od budovy OÚ Nezvěstice vybranému zájemci radou obce, pokud neprojeví zájem stávající nájemce do 31.3.2008.
5)   Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení skutečně zastavěných částí obecních pozemků v důsledku zkapacitnění úprav koryta Olešenského potoka v r.2008-2009 – uzavírá se Zemědělskou vodohospodářskou správou Rokycany.
6)   Předložený předběžný návrh obchvatu Nezvěstic.

ZO ukládá:
RO

1)  Pokročit dále v jednání o návrzích znaku obce Nezvěstice.
2)  Předložit ZO  ke schválení na příštím zasedání zadání výběrového řízení na vypracování nového územního plánu.
3)  Pokud RO bude projednávat problematiku některé z komisí, přizve předsedu příslušné komise na  jednání.

Starostovi
1) Předložit na KÚ a ŘSD návrh obchvatu Nezvěstic do 20.3.08.
2) Podepsat s OÚ Žákava smlouvu o placení provozu a oprav veřejného osvětlení na pěšině do Žákavy a to tak, že veškeré náklady budou platit obě obce stejným dílem ( každá obec ½ všech nákladů) – do 31.3.08.
3) Podpis smlouvy o pronájmu pozemků s firmou Alimex za dvojnásobek dosavadní ceny. Celkem  497 154 m2.

Místostarostovi
1) Uskutečnit schůzku ZO a odborníků k určení postupu při hledání řešení odkanalizování obce a čištění odpadních vod do 30.4.08.

Stavební techničce
1)  Zjistit majitele pozemků v okolí chodníku na hřbitov.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.8 takto:

pro  13  hlasů                           proti 0  hlasů                            zdrželo se  0   hlasů

nepřítomní zastupitelé: M.Nekola, Ing.Havlíček

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí