ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 14.12.2015 do 14.3.2016.

 2)   Pokračování v jednání s majitelkou pozemku č.st. 19/3  (88m2) a stavby (stodola u Bonu) o odkupu.

 3)   Žádosti obce o dotace:

 a) Podanou žádost o dotaci z PSOV PK 2016 na rekonstrukci prostor v obecní budově č.p.76 (náklady akce 350 000,-Kč, požadovaná částka 245 000,-Kč).

b) Podanou žádost o dotaci z programu ,,Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí Plzeňského kraje 2016“ na akci ,,Optická páteř Nezvěstice“. Náklady akce 824 983,-Kč s DPH (požadovaná dotace ve výši 50%).

c) Podanou žádost obce o podporu z programu EFEKT na rok 2016 – projekt ,,Veřejné osvětlení v obci Nezvěstice“. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 4 033 416,-Kč s DPH, požadovaná výše státní dotace 2 000 000,-Kč s DPH.

d) Podanou žádost obce Nezvěstice o dotaci od MV-GŘ HZS ČR z programu ,,Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2016- pořízení nového dopravního automobilu (vlastní zdroje 400 000,-Kč, výše požadované dotace 400 000,-Kč).

e) Bude podána žádost o dotaci od PK ,,Vodohospodářská infrastruktura 2016“ na prodloužení splaškové kanalizace ke zdravotnímu středisku.

f) Podána žádost o dotaci z programu ,, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Plzeňského kraje v roce 2016 – žádost o příspěvek na věcné vybavení. Předpokládané náklady 126 059,-Kč, požadovaná max. částka 60 000,-Kč.

4)  Dobrovolné odstoupení  Bc.Milana Fialy z funkce člena kontrolního výboru obce Nezvěstice.

 

ZO schvaluje:

1) Změnu programu a to bod 5) Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období projednat až po projednání bodu 6) Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

2) Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
3) Ověřovatele zápisu: Miloslav Nekola a pí.Dana Vaníková.

Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS..

4)   Návrhovou komisi ve složení :
předseda : Mgr.Tereza Petrová

členka : Mgr.Jana Plachá

5) Koncesní dokumentaci ,,Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury

v Nezvěsticích“ dle podmínek metodiky OPŽP.

 

6)   Poskytnutí dotace na činnost v roce 2016 pro TJ  Sokol Nezvěstice, z.s. ve výši 70 000,- Kč.

7) Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 ve výši 86 160,- Kč.

 

ZO ukládá:

Radě obce:

  1. Realizovat projekt ,,Veřejné osvětlení v obci Nezvěstice“ i v případě neobdržení dotace do konce 9/2016.

2. Spolupracovat s Radynet s.r.o. v rámci projektu ,,Optická páteř Nezvěstice“ (napojení obecních budov č.p.277, č.p.76). Po vybudování optické sítě v ulicích u nádraží, odkoupí v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci, obec část (1 trubička obsahující dvacetičtyřvláknový optický mikrokabel) s finanční spoluúčastí a podporou dotačního titulu ,,Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí Plzeňského kraje 2016“.

3. V případě možností úspory finančních prostředků obce a za dodržení podmínek dotačních titulů a projektů ČEZu (přeložka vzdušného vedení el.energie do země), obce (výstavba nového veřejného osvětlení) a Radynetu, s.r.o. (výstavba optické sítě), tyto možnosti, především sloučení některých prací, využít!

4. Připravit výkup části pozemku 148/5 v k.ú.Nezvěstice u bytovek na ,,Vartě“ (cca 30-50m2) z důvodu přeložení části obecního vodovodu (výstavba nového můstku u Vainfurtů – investor SÚS PK). Obec uhradí veškeré náklady a zajistí výstavbu nového plotu v délce cca 15m.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí