ZO bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 3.2016 do 13.6.2016.

2) Oznámení veřejného projednání územního plánu Nezvěstice, 23.6.2016 od 17.00 hodin  v Sokolovně.

 

ZO projednalo a schvaluje:

1)Program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
2)Ověřovatele zápisu: Ing.Jana Hrdinu a Ing.Lubomíra Hrdinu. Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS..

3)   Návrhovou komisi ve složení :
předsedkyně : Mgr.Jana Plachá

člen: p.Pavel Harasimovič

4)   Závěrečný účet obce k 31.12.2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to

bez výhrad včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (kontrola

provedena pracovníky KÚPK).

(Příloha č.1 usnesení)

5) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2015 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto

finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni,

výkazy zisku a ztráty,

přílohy účetní závěrky.

 

6) Rozpočtový výhled na roky 2017 -2018.

(Příloha č.2 usnesení)

 

7)  Rozpočtové opatření č.1/2016. Celkové příjmy 25 400 687,00 Kč, celkové výdaje

36 906 620,00Kč. Kč.

(Příloha č.3 usnesení)

8) Zvolení paní ……………………………….., bytem Nezvěstice ………přísedící Okresního

soudu Plzeň-jih.

 

9) Realizaci projektu ,,Přestupní uzel Nezvěstice“ v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti

v programovém období 2014 -2020.

 

10)  Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radyně za rok 2015 a celoroční hospodaření

bez výhrad.

(Příloha č.4 tohoto usnesení)

 

11)  Účetní závěrku Mikroregionu Radyně za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015.

 

12)  Výsledky koncesního řízení zadávaného mimo režim zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

smlouvách a koncesním řízení a mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

platném znění „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Nezvěstice“,

vyhlášeném na základě výzvy k podání nabídky. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč:

Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., IČ: 25205625.

 

13)  Odkup  pozemku č.st. 19/3 (88m2) a stodoly stojící na  pozemku č.st. 19/3 od vlastníka

pí.Marie Matějkové, Nezvěstice 279 za cenu 150 000,-Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem

bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

 

ZO volí:

 

1)  Do funkce člena kontrolního výboru obce Nezvěstice:

p.Václava Soukupa pro volební období 2014 – 2018.

 

ZO ukláda:

 

Radě obce:

1) Připravit výkup pozemku p.č. 152/45 v k.ú.Nezvěstice ( cca 988 m2) ve vlastnictví

Lesy ČR, s.p..

2) Připravit výkup pozemků na ,,Vartě“  (ostatní komunikace) od soukromých vlastníků

(cca 2547 m2) .

3) Připravit prodej části  obecního pozemku p.č. 729/1 v k.ú.Nezvěstice (cca 40m2) za cenu

65,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

4) Projednat společně s JUDr.Julií Šindelářovou zastupující obec Nezvěstice v řešení sporu o

narovnání se společností  Mazeppa s.r.o. a nechat vypracovat právní rozklad.

5) Zajistit odstranění  kovové konstrukce skluzavky v areálu s umělou vodní nádrží.

 

ZO pověřuje:

 

 Starostu:

1) K dalšímu postupu k uzavření smlouvy s uchazečem („Výběr provozovatele vodohospodářského

majetku obce Nezvěstice“): Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., IČ: 25205625.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí