Veřejná výzva

 

ZADAVATEL:    Obec Nezvěstice

Sídlem:           Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

Zastoupený:     starostou obce Lukášem Karkošem

IČ:                   00257028

Veřejná zakázka malého rozsahu:

výběr technického dozoru investora akce „Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

Zadavatel Vás

 

VYZÝVÁ

 

jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou výzvou k podání nabídky.

Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:

 

V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

     1.    Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

 

   1.1    Název veřejné zakázky malého rozsahu

 

výběr technického dozoru investora akce „Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

   1.2    Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je činnost technického dozoru investora při provádění stavby. Jedná se o občasný dozor. Podmínky stanovuje mandátní smlouva uvedená v příloze Zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 950 000 Kč bez DPH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí

 

   1.3    Kód CPV

 

79714000-2 provádění dozoru

   1.4    Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ

 

CZ0323 Plzeň-město, ZÚJ 558141

     2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

   2.1    Název zadavatele

 

Obec Nezvěstice

   2.2    Právní forma

 

801 – obec

   2.3    Sídlo

 

Ulice:                    Nezvěstice

Číslo popisné:        277

Obec:                    Nezvěstice

PSČ:                     332 04

IČ:                        00257028

Stát:                     CZ

   2.4    Jména osob oprávněných za zadavatele jednat

 

Jméno:                  Lukáš

Příjmení:                Karkoš

Funkce:                 starosta obce

Telefon:                 +420 377891126

E-mail:                  ou@nezvestice.cz

     3.    Informace o zadávací dokumentaci

   3.1    Údaje o zadávací dokumentaci

 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti uchazeče (e-mailem). Zadávací dokumentaci Vám zašleme e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pozn. přímo vyzvaným uchazečům zasíláme zadávací dokumentaci jako přílohu této výzvy.

   3.2    Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

 

Jméno a příjmení:   Lukáš Karkoš

Telefon:                 +420 377891126

e-mail:                  ou@nezvestice.cz

   3.3    Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

 

Písemná žádost (e-mailem, poštou nebo osobně) musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na: ou@nezvestice.cz. Dodatečné informace budou zaslány všem známým uchazečům.

     4.    Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny

   4.1    Datum a hodina pro podání nabídek

 

Nabídky podávejte do 19.11. 2013 do 15.00 hodin.

   4.2    Adresa pro podání nabídek

 

Místo pro podání:             Obecní úřad Nezvěstice – matrika

Ulice:                              Nezvěstice

Číslo popisné:                  277

Obec:                             Nezvěstice

PSČ:                              332 04

Stát:                               CZ

   4.3    Jiné upřesňující údaje

 

Nabídky může uchazeč doručit po celou dobu pro podání nabídky v pracovní dny Po-Čt od 08:00 hod. do 15:00 hod., v Pá od 08:00 hod. do 12:00 hod. a v poslední den soutěžní lhůty do data a hodiny uvedené v bodě 4.1 této výzvy. Nabídku doporučujeme svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a zapečetit tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně bílou samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, podpisem a zřetelně označena nápisem

 

„!!! SOUTĚŽ – výběr technického dozoru investora akce „Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV– NEOTEVÍRAT!!!“

Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat rozhodnutí o výběru.

   4.4    Elektronické podání nabídky

 

Ne.

     5.    Požadavky na prokázání kvalifikace

 

   5.1    Základní kvalifikační předpoklady

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a)     který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,

b)     který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,

c)     který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d)     vůči jehož majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)     který není v likvidaci,

f)       který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)     který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)     který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)       který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j)       který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)     kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením – viz příloha ZD.

   5.2    Profesní kvalifikační předpoklady

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

a)          výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán – prostá kopie

 

b)          doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie

c)          autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (prostá kopie) – minimálně autorizovaný inženýr jako osoba provádějící činnost technického dozoru

 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

   5.3    Technické kvalifikační předpoklady

 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží seznam služeb, které provedl za poslední 3 roky a zároveň osvědčení objednatelů o řádném splnění těchto služeb a v seznamu (a osvědčeních) budou uvedeny služby, jejichž předmětem byla:

–          činnost technického dozoru investora (případně správce stavby) na minimálně 2 výstavbách (rekonstrukcích) ČOV, kde náklady stavby ČOV činily minimálně 18 mil. Kč bez DPH u každé ČOV a zároveň

–          činnost technického dozoru investora (případně správce stavby) na minimálně 2 výstavbách (rekonstrukcích) kanalizace, kde náklady stavby kanalizace činily minimálně 20 mil. Kč bez DPH u každé stavby kanalizace.

nebo

–          činnost technického dozoru investora (případně správce stavby) na minimálně 2 výstavbách (rekonstrukcích) ČOV a kanalizace, kde náklady na ČOV a kanalizace činily minimálně 38 mil. Kč bez DPH v součtu (pro každou zakázku)

Z osvědčení musí jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků.

 

     6.    Kritéria hodnocení

 

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.

     7.    Otevírání obálek s nabídkami

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez možné účasti uchazečů.

     8.    Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

     9.    Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

 

Doba trvání činnosti bude 24 měsíců. Zahájení činnosti se předpokládá od listopadu 2013.

 10.    Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou

 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

 11.    Ostatní podmínky zadavatele

 

Platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Smluvní pokuty jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Uchazeč předloží nabídku v členění dle Zadávací dokumentace.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nezvěsticích dne 4.11.2013

 

 

dokument bude sejmut 19.11.2013 15:00

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí