POZVÁNKA

 

na 13. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 28.6.2021 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6.   Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (odkanalizování obce na ČOV)
 7.    Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2020
 1. Účetní závěrka obce Nezvěstice za rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020
 2. Rozpočtové opatření č.1/2021
 3. Prodej části pozemku p.č.152/56 v k.ú. Nezvěstic (268m2)
 4.    Lokalita ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, Z1″ – dopravní a technická infrastruktura pro RD
 5. Možnost připojení nemovitostí v k.ú.Žákava na splaškovou kanalizaci a vodovod
 6. Vizualizace modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)
 7. Materiály předkládané starostou
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

                      

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí