Usnesení
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 26.4.2021 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 16.12.2021 do 26.4.2021.

2) Hospodaření obce k 26.4.2021.

    Stav bankovních účtů 8 403 001,71 Kč.

    Úvěr ke splacení od  KB, a.s. ve výši 7 727 705,08Kč a  ČSOB ve výši 4 750 000,-Kč.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2) Ověřovatele zápisu : Mgr.Ladu Kotlanovou a p.Miloslava Nekolu                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyně: Mgr.Tereza Harasimovičová

     členka: Mgr.Blanka Hachová

4) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 2949/19-101/33210/2020 inženýrské sítě (kanalizační řad) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2 v k.ú.Nezvěstice, na LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město. Uložení stavby vyplývá z geometrického plánu č. 820-24c/2020 ze dne 6.3.2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o.  Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 427 456,28 Kč včetně DPH.

5) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.: 2951/19-101/33210/2020 inženýrské sítě (kanalizační řad) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2, 1172, 1168 v k.ú.Nezvěstice LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město a p.č.999/6 v k.ú.Žákava, na LV 1439 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih (silnice I.třídy č.I/19). Uložení stavby vyplývá z geometrických plánů č. 751-229b/2016 ze dne 20.4.2017, č. 751-229h/2016 ze dne 26.4.2017 a č. 573-229/2016 ze dne 13.6.2017, které vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o.  Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 1 198 744,90 Kč včetně DPH.

 6) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.:2948/19-116/33210/2020 inženýrské sítě (kabel veřejného osvětlení) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 (povinná). Užívání části nemovitosti p.č. 641/2 v k.ú.Nezvěstice, na LV 1490 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 9,20bm). Uložení stavby vyplývá z geometrického plánu č. 755-245/2016 ze dne 12.12.2016, který vyhotovil Ing.Tomáš Brichta. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 676,40 Kč včetně DPH. Příloha č.3  usnesení č.12, ze dne 26.4.2021.

 

7) Uzavření smlouvy č.j. 56764/2018-O25 o zřízení věcného břemene – služebnosti (vedení kanalizace) mezi obcí Nezvěstice (oprávněný) a České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ:70994226 (vlastník). Dotčené pozemky parc.č.641/5, parc.č. 670/17 a parc.č. 670/3 vše v k.ú.Nezvěstice v rámci stavby ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa“. Vedení kanalizace vyplývá z geometrického plánu č. 820-24b/2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada bez DPH ve výši 118 500,-Kč (uhrazena záloha ve výši 145 200,-Kč s DPH dle SoSB ze dne 13.12.2018).

8) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v souvislosti s plánovanou stavbou ,,Projekt I/19 Nezvěstice – průtah“. Směna části pozemku p.č.852 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2) o celkové výměře 6547m2 ve vlastnictví ………….. bytem Nezvěstice ………. 332 04 Nezvěstice za část pozemku p.č.816 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2) o celkové výměře 6996m2 ve vlastnictví Obce Nezvěstice, Nezvěstice č.p.277, 332 04

9) Příspěvek na činnost pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. na rok 2021 ve výši 75 000,-Kč.

10) Uzavřít Dohodu o smluvní pokutě se zhotovitelem díla ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice“ spol. LS stavby, s.r.o., Nýrsko, IČ:64834042 ve výši 40 000,-Kč z důvodu prodlení zhotovitele s doložením (mělo být nejpozději ke dni předání a převzetí díla) bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Důvody pro moderaci nároku na smluvní pokutu jsou skutečnosti, že v době prodlení zhotovitele stále byla v účinnosti bankovní záruka za řádné provedení díla, objednateli (obci) ani jiné osobě nevznikla v důsledku prodlení škoda a ani jiná újma, zhotovitel aktivně spolupracoval s objednatelem při kontrolních dnech i řešení administrativních záležitostí a objednatel má se zhotovitelem dlouhodobě velmi dobré zkušenosti.

11) Uzavřít Dohodu o smluvní pokutě se zhotovitelem díla ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu“ spol. LS stavby, s.r.o., Nýrsko, IČ:64834042 ve výši 44 000,-Kč z důvodu prodlení zhotovitele s doložením (mělo být nejpozději ke dni předání a převzetí díla) bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Důvody pro moderaci nároku na smluvní pokutu jsou skutečnosti, že v době prodlení zhotovitele stále byla  v účinnosti bankovní záruka za řádné provedení díla, objednateli (obci) ani jiné osobě nevznikla v důsledku prodlení škoda a ani jiná újma, zhotovitel aktivně spolupracoval s objednatelem při kontrolních dnech i řešení administrativních záležitostí a objednatel má se zhotovitelem dlouhodobě velmi dobré zkušenosti.

12) Ceny vodného a stočného od 1.1.2021: vodné 47,82 Kč s DPH/m3, stočné 30,97 Kč  s DPH/m3.

13)  Realizaci  I.etapy projektu ,, I/19 Nezvěstice průtah“  jedná se o úsek ve středu obce

       (staničení km 4,975 – 5,569), realizace 2021 – 2022.

14) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na I.etapu

       projektu ,, I/19 Nezvěstice průtah“ do výše 13 500 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce Nezvěstice ruší:

1) Část usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice ze dne 16.12.2020 v odstavci zastupitelstvo obce schvaluje pod bodem č.9) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (kanalizační řad) a to z důvodu opravy  znění smlouvy (navýšení ceny o míru inflace za rok 2020).

2) Část usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice ze dne 16.12.2020 v odstavci zastupitelstvo obce schvaluje pod bodem č.10) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (kabel veřejného osvětlení) a to z důvodu opravy  znění smlouvy (navýšení ceny o míru inflace za rok 2020).

Zastupitelstvo obce Nezvěstice neschvaluje:

  1) Zrušení stávajícího železničního přejezdu P1197 v úseku Nezvěstice – Zdemyslice v rámci   

       projektu ,,Modernizace tratě Horažďovice předm.(mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“.

Zastupitelstvo obce Nezvěstice ukládá starostovi:

1) Na příští jednání zastupitelstva obce připravit varianty zajištění přístupu na pozemek č.154/7

    v k.ú.Nezvěstice pro možnost výstavby rodinného. Jde o zajištění přístupu přes pozemky ve

    vlastnictví obce p.č. 154/8 a p.č. 628/3 v k.ú.Nezvěstice.

2) Na příští jednání zastupitelstva obce připravit projekt vedoucí ke zřízení (zpevnění)

     polní cesty  na pozemku p.č. 1222 v k.ú.Nezvěstice dle pozemkových úprav.

   3) Zaslat stanovisko obce ohledně zachování přejezdu P1197 v úseku Nezvěstice – Zdemyslice  

       dotčeným orgánům (Metroprojekt Praha a.s., Správa železnic, SSZ Praha a Plzeň.)

   4) Na příští jednání zastupitelstva připravit podmínky k vyhlášení výběrového řízení na koupi                

        v vozidla CAS pro JSDHO. Zjistit možnosti dotací na pořízení vozidla.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí