Kontakty OÚ
  starosta/místost.
  tel.: 377 891 126
  fax: 377 891 126
  email:
  ou@nezvestice.cz
  datová schránka:
  pfcbr83
  Nezvěstice 277
  33204 Nezvěstice
Mapový server

Dům klidného stáří v Nezvěsticíh

Obec Nezvěstice, provozovatel ,,Domu klidného stáří‘‘ Nezvěstice 350

vydává

Provozní řád s účinnost od 1.2. 2008

 

Čl.1 – Úvodní ustanovení

Tento provozní řád stanoví základní pravidla a zásady chování a vzájemného soužití obyvatel ,,Domu klidného stáří‘‘ v Nezvěsticích čp. 350 (dále jen ,,DKS´´) v zájmu zabezpečení domovního pořádku v DKS a klidného a nerušeného života všech jeho obyvatel.

Čl.2 – Základní ustanovení

1)   V DKS je k dispozici celkem 20 bytových jednotek typu:
– 1+0 garsoniéra s kuchyňským koutem –  1 pokoj, 1 koupelna s WC, lodžie
– 4 společné kuchyně s el.sporákem

2)   Bytové jednotky v DKS  jsou určeny občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, občanů, kteří  jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.

3)  Občané mohou obývat bytové jednotky v DKS pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy s Obcí Nezvěstice jako pronajímatelem. Tato nájemní smlouva upravuje v souladu se zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, základní pravidla pro užívání bytů a práva a povinnosti nájemce a pronajímatele.

4)  Přidělení bytu v DKS schvaluje Rada obce Nezvěstice na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

Čl.3 – Provozní doba

Provozní dobou se rozumí doba, ve které je obyvatelům DKS zajišťován úklid společných prostor, praní, žehlení osobního prádla, donáška nákupů a obědů a další služby dle dohody s personálem DKS.  Personál DKS je obyvatelům plně k dispozici.

Provozní doba je určena takto:
Pondělí – pátek         8.00 – 14-00 hodin

Majitelem DKS je Obec Nezvěstice, která také přiděluje byty jednotlivým žadatelům. O přidělení bytu rozhoduje Rada obce Nezvěstice.

Čl.4 – Doba nočního klidu

1) Doba nočního klidu je s ohledem na všechny obyvatele DKS stanovena od 21.00 hodin do 6.00 hodin, a to každý den.

2) V době nočního klidu jsou jak obyvatelé DKS, tak jejich návštěvy, povinni zdržet se všeho, čím by mohli narušovat odpočinek ostatních obyvatel DKS ve stanovené době nočního klidu, zejména se to týká nadměrného hluku nebo hlasitého poslechu radiopřijímačů nebo televize, hlasité otevírání a zavírání dveří a venkovních žaluzií.

Čl. 5 – Návštěvy obyvatel DKS

Obyvatelé DKS mohou přijímat návštěvy každý den ve svých bytových jednotkách, popř. ve společných prostorách DKS.

Návštěvy nesmí svým pobytem jakýmkoli způsobem narušovat klid ostatních obyvatel DKS a jejich vzájemné soužití, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu a nepoškozovat vnější a vnitřní zařízení DKS.

Návštěvám i obyvatelům DKS je zakázáno vodit do DKS domácí a jiné zvířectvo. Výjimku může v mimořádných a odůvodněných případech povolit OÚ Nezvěstice.

Obyvatelům DKS není dovoleno poskytovat svým návštěvám nocleh. Výjimku může v mimořádných a odůvodněných případech povolit OÚ Nezvěstice.

V DKS není dovoleno celodenně pečovat o děti.

Čl. 6 – Uzamykání hlavního vchodu DKS

1) Obyvatelé DKS jsou povinni po 20.00 hodině uzamykat hlavní vchodové dveře DKS.

2) Každý obyvatel DKS má svůj vlastní klíč od vchodových dveří. V případě jeho ztráty si může obyvatel DKS náhradní klíč za úplatu vyzvednout na OÚ Nezvěstice.

3) Obyvatelům DKS je zakázáno nechat si tyto klíče přidělávat nebo zapůjčovat tyto klíče jiným osobám.

Čl. 7 – Osvětlení společných prostor DKS

V době nočního klidu a při setmění musí být společné prostory DKS, tj. chodby na jednotlivých podlažích a vstupní hala DKS, osvětleny tlumeným světlem (spořivé zářivky).

Obyvatelům je zakázáno v době nočního klidu a při setmění tyto světla zhasínat s ohledem na bezpečnost ostatních osob.

Čl. 8 – Poštovní zásilky

Poštovní zásilky jsou obyvatelům DKS  doručovány do soukromých schránek, které jsou umístěny na společné chodbě.

Čl.9 – Věci a cennosti obyvatel DKS

Věci a cennosti, které si obyvatelé DKS přinesou nebo během pobytu v DKS pořídí, jsou jejich majetkem a obyvatelé plně zodpovídají za jejich ochranu před ztrátou nebo zničením.

Čl.10 – Zásady dodržování hygieny

1) Obyvatelé DKS jsou povinni dodržovat zásady základní osobní hygieny a kolektivní hygieny, zejména:
dbát na osobní hygienu a čistotu, čistotu svého prádla, šatstva a obuvi
dbát na čistotu a hygienu své bytové jednotky, udržovat čistotu a pořádek na balkonech a ve společných prostorách DKS
neskladovat nevhodným způsobem v bytových jednotkách potraviny a jiné produkty podléhající zkáze a hnití

Obyvatelé v závislosti na potřebě mohou při udržování osobní hygieny a čistoty své bytové jednotky požádat o pomoc zaměstnance DKS.

Obyvatelé jsou povinni upozornit OÚ Nezvěstice nebo personál DKS na zjištěné znečišťování společných prostor DKS a na jiné zjištěné závažné porušování hygienických zásad ze strany ostatních obyvatel DKS.

Čl. 11 – Používání lodžií

Lodžie u jednotlivých bytových jednotek jsou určeny především pro rekreaci obyvatel, nikoli jako skladovací prostor.

Na lodžiích u bytových jednotek je povoleno pěstování okrasných květin a sušení prádla za předpokladu, že ostatní obyvatelé domu nebudou obtěžováni přeléváním květin nebo kapající vodou z mokrého prádla.

Čl. 12 – Užívání společných prostor DKS

Obyvatelé DKS jsou oprávněni užívat všechny společné části  DKS k tomu určené tj. zejména společné schodiště, vstupní  halu DKS, společné kuchyně v jednotlivých podlažích,  společnou kulturní místnost, atd.

Každý obyvatel je povinen udržovat ve společných prostorách pořádek a čistotu, šetřit a chránit jejich vybavení a zařízení.

Ve společné prádelně je povoleno obyvatelům sušení prádla. Není povoleno používání automatické pračky, kterou je oprávněn obsluhovat pouze personál pro potřebu obyvatel DKS.

Obyvatelům DKS a návštěvníkům je zakázáno používat vodu ze společných prostor k potřebám v bytové jednotce.

Obyvatelé DKS jsou  povinni hlásit na OÚ Nezvěstice nebo personálu DKS poškození společných prostor DKS, zjištěné poruchy či hrozící škody na společných prostorách.

Čl. 13 – Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu je posuzována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění  pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů,  na něž tento domovní řád odkazuje.

Čl. 14 – Bezpečnost a požární ochrana

Obyvatelé DKS, návštěvníci i personál jsou povinni dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany při pobytu a pohybu ve všech prostorách DKS a chránit tak bezpečnost svoji i ostatních  obyvatel DKS.

Obyvatelům DKS, návštěvníkům i personálu je zakázáno používat v bytových jednotkách i společných prostorách DKS otevřený oheň ( svíčky, plynové vařiče, apod).

Obyvatelům DKS, návštěvníkům i personálu je zakázáno kouřit v bytových jednotkách a společných prostorách. Výjimku může v mimořádných a odůvodněných případech povolit OÚ Nezvěstice.

Obyvatelům je zakázáno provádět jakékoli opravy nebo úpravy elektrických spotřebičů nebo elektrické instalace v bytových  jednotkách a společných prostorách DKS svépomocí nebo za pomoci rodinných příslušníků. Jakékoli zjištěné závady na elektrických spotřebičích nebo elektrické instalaci jsou obyvatelé povinni hlásit na OÚ Nezvěstice nebo zaměstnancům DKS. Obyvatelů se při pohybu v bytových jednotkách nedoporučuje nechávat klíč zasunutý zevnitř v zámku, a to z důvodu případné nutnosti vstupu personálu DKS nebo jiných osob do bytu nájemce za účelem okamžitého zásahu při ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti.

Čl. 15 – Stížnosti a připomínky

1) Všichni obyvatelé DKS jsou oprávněni vyjadřovat se např. k podmínkám života v DKS, kvalitě poskytovaných služeb, přístupu personálu DKS apod., a to formou připomínek, námětů nebo stížností.

2) Veškeré připomínky, náměty a stížnosti směřují obyvatelé k personálu DKS nebo OÚ Nezvěstice.

ČI. 16 – Závěrečná ustanovení

Každý obyvatel DKS je povinen seznámit se s tímto Domovním řádem a dodržovat jeho jednotlivá ustanovení.

 

Domovní řád byl schválen usnesením obecní rady č.29 ze dne 9.1.2008.

Domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.2.2008.

Nabytím účinnosti tohoto provozního řádu pozbývá platnosti provozní řád DKS schválený usnesením RO č.23 ze dne 20.10.2003

V Nezvěsticích 16.1.2008

starosta obce – Lukáš Karkoš

DKS – provozní řád (rft)
DKS – provozní řád (pdf)

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí