Obec Nezvěstice získala  významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost ZŠ Nezvěstice!

Obec Nezvěstice v těchto dnech obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009681.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách (přírodopis a matematika), rozvoj vzdělávání v digitálních technologiích a řemeslných oborech v souladu s podmínkami společného vzdělávání. Cílem projektu je vybudování a pořízení vybavení 4 odborných učeben. V půdní vestavbě vzniknou 2 nové odborné učebny. Učebna přírodopisu a matematiky a učebna vaření. Zároveň bude v půdní vestavbě vybudováno zázemí pro pedagogy přírodovědných předmětů. V 1. NP vznikne rekonstrukcí stávající učebny nová bezbariérová, vhodně prostorově uspořádaná učebna školních dílen se skladem dílen, keramickou dílnou s pecí a zázemím pro učitele. Pro zajištění bezbariérového vzdělávání v celém areálu školy bude stavební  vyrovnání výškově rozdílných podlah budovy školy, včetně vybudování bezbariérového WC a šatny pro imobilní osobu v nových prostorách půdní vestavby. Dalším cílem projektu je zajištění vnitřní konektivity školy v souladu se Standardem konektivity včetně serverovny a umožnění bezproblémového využívání nejnovější ICT nejen v nové části půdní vestavby, ale v celé budově školy.

Celkové náklady projektu jsou 14,6 milionu Kč a poskytnutá dotace pro obec Nezvěstice resp. ZŠ Nezvěstice je 13, 1 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.  10% výše nákladů projektu, konkrétně 1,4 milionu Kč bude financovat z vlastních prostředků obec.

Finanční prostředky ve výši 90% celk. nákl. poskytla společně Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 36. výzvy nositele ITI- Plzeň-SC 2.4.Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.

Více informací o projektu získáte u starosty obce Nezvěstice, pana Lukáše Karkoše tel.: +420774433204, e-mail: ou@nezvestice.cz

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí