POZVÁNKA

na 11. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 16.12.2020 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti ZO ČSCH

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Podpora obnovy a rozvoje venkova – MMR (workoutové hřiště, oprava místních komunikací)
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (odkanalizování obce na ČOV)
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (rekonstrukce veřejného osvětlení)
 9. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nezvěstice za uplynulé období 2016-2020
 10. Koupě nemovitosti č.p.333 (bývalá restaurace BON)
 11. I/19 Nezvěstice – průtah
 12. Směna části pozemků p.č.852 a p.č. 816 v k.ú.Nezvěstice
 13. Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství – ukončení členství ve svazku
 14. Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2021
 15. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2022-2023
 16. Materiály předkládané starostou
 17. Diskuze
 18. Usnesení
 19. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                               starosta

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí