POZVÁNKA

na 12. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 26.4.2021 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti ZO ČSCH

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (odkanalizování obce na ČOV – I. a II.etapa) – ŘSD ČR
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (rekonstrukce veřejného osvětlení) – ŘSD ČR
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – (odkanalizování obce na ČOV – II.etapa) – ČD a.s.
 9. Smlouva o smlouvě budoucí směnné – část pozemku p.č.852 v k.ú.Nezvěstice (cca 1000m2)
 10. Příspěvek na činnost na rok 2021 – TJ Sokol Nezvěstice
 11. Příprava prodeje části pozemků č.p.154/8 a 628/3 v k.ú.Nezvěstice
 12. Dohody o smluvní pokutě – LS stavby, s.r.o
 13. Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2021
 14. Materiály předkládané starostou
 15. Diskuze
 16. Usnesení
 17. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                               starosta

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí