POZVÁNKA

 

na 17. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 9.3.2022 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Most ev.č. NEZ-03) – Povodí Vltavy, státní podnik
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a

     rozšíření vodovodní sítě) – Povodí Vltavy, státní podnik 

 1. Příspěvek na činnost na rok 2022 – TJ Sokol Nezvěstice
 2. Rozpočtové opatření č.1/2022
 3. Zdvojkolejnění trati Plzeň- Č.Budějovice, přestupní terminál Nezvěstice
 4. Vrt V3
 5. Mateřská škola Nezvěstice (přístavba a rekonstrukce)
 6. Migrační krize – opatření, podpora
 7. Materiály předkládané starostou
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 

Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí