POZVÁNKA

 

na 3. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 12.6.2023 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

            Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Závěrečný účet obce Nezvěstice za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

        hospodaření obce Nezvěstice za rok 2022

 1. Účetní závěrka obce Nezvěstice za rok 2022 a výsledek hospodaření za rok 2022
 2. Rozpočtové opatření č.3/2023
 3. Bezúplatný převod pozemku  p.č. 761 v k.ú.Nezvěstice od  ÚZSVM
 4. Zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 426, 347/6 a 314/10 v k.ú.Olešná u Nezvěstic v rámci

        akce ,, Olešná – dešťová kanalizace“ – Povodí Vltavy

 1. Příprava prodeje části pozemku p.č. 39/11 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (studna pro řadové domy)
 2. Prodej pozemků p.č. 7/7, p.č.7/5 a 1332 v k.ú. Nezvěstice
 3. Prodej pozemku p.č.715/3 v k.ú.Nezvěstice a směna pozemku p.č.715/2 v k.ú.Nezvěstice
 4. Návrh na pořízení změny územního plánu (změna funkčního využití pozemku p.č.992

        v k.ú.Nezvěstice)

 1. Materiály předkládané starostou
 2. Diskuze
 3. Usnesení
 4. Závěr

 

 

Lukáš Karkoš

  starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí