ROČNÍ NÁKLADY NA 1 OBYVATELE ČINÍ 1 458,-Kč

Odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily za rok 2022 v naší obci pouze 46% z celkového množství komunálních odpadů.

Roční produkce směsného odpadu se zvýšila oproti roku 2021 o cca 38 kg/obyvatele!!!

Množství vytříděných odpadů se zvýšilo oproti roku 2021 o 19%, ale to pouze díky vážení biologických odpadů (větve) při jejich likvidaci (štěpkování).

Apelujeme na občany, aby veškeré odpady třídili a pomohli tak obci splnit její povinnosti.

Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.

Dále žádáme, aby občané respektovali jednotlivé popisy u konkrétních nádob a nevhazovali do nich odpad, který tam nepatří, a zároveň ani nenechávali odpad mimo nádoby!

Produkce odpadů za rok 2022 – Obec Nezvěstice

Přehled vyprodukovaných odpadů z obecního systému

Druh odpadu   Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t)
Směsný komunální odpad  140,58 202,44
Objemný odpad  16,17 23,28
Papír a lepenka  14,09 20,29
Sklo  12,86 18,52
Plasty  14,26 20,54
Kovy  1,03 1,48
Textilní materiály               12,00 17,29
Nebezpečné odpady  0,81 1,17
Železo a ocel 0,66 0,95
Pneumatiky                             0 0
Biolog.odpad 79,70 114,78
Celkem                           292,16 420,75

Výdaje obce na provoz obecního systému sběru odpadů za rok 2022 – 1 717 068,-Kč                                              (směs.komunální odpad, tříděný sběr, biologické odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, koše na veřejném prostr.).  

Výdaje na úklid veřejných prostranství (littering) – 381 984,-Kč,-Kč.

VÝDAJE CELKEM   – 2 099 052,-Kč

Příjmy obce z  poplatků (od občanů, rekreantů, podnikatelů) – 1 104 824,-Kč

Příjmy z prodeje druhotných surovin – 7 298,-Kč

Příjmy od spol. EKO-KOM (vytříděný odpad – sklo, papír, plast) – 226 769,- Kč

PŘÍJMY CELKEM – 1 338 891,- Kč

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí