RO bere na vědomí:

1)      Sběr nebezpečných a objemných odpadů ve dnech 11.- 12.10.2014.

2)      Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku projektu obce Nezvěstice ,,Výsadba dřevin u víceúčelového sportovního a rekreačního areálu“ ve výši 79 954,-Kč (stadion).

3)      Oznámení KÚPK, odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 27.10.-30.10.2014.

4)      Fyzickou kontrolu k projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ dne 11.9.2014 Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

5)      Informace o odstranění černé skládky ,,Pod Horou“.

6)      Informace o přípravě realizace projektů kanalizačních přípojek v souvislosti s realizací nové kanalizace.

7)      Po jednání starosty p.Karkoše a stavebního technika Ing.Giebela na Povodí Vltavy s p.Jandou byly zjištěny v mapových podkladech velké nepřesnosti vůči skutečnému stavu rozlivu povodně Q 100 (tzv.stoletá voda). Upřesnění je velice důležité pro dobré vypracování nového územního plánu.

8)      ZŠ Nezvěstice – předložení a realizaci projektu č.CZ.1.07/1.3.00/51.0012 ,,Využíváme ICT ve výuce“ a partnerskou smlouvu s příjemcem: Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o.

9)      Žádost o povolení pronájmu části pozemku č.728 v k.ú.Nezvěstice pro umístění mobilní prodejny potravin – …………………………

10)  Žádost Ivany Chmelíčkové – INPRO sdružení, Plzeň ( v zastoupení společnosti RWE GasNet, s.r.o.) o odkoupení pozemku parc.č.1167 v k.ú. Nezvěstice (pod regulační stanicí plynu).

 

 

RO schvaluje:

1)      Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2012 předložený komisí pro kroniku (pí.Lindauerová, pí,Moulisová, p.Černý).

2)      Pachtovní smlouvu mezi obcí Nezvěstice a ALIMEX NEZVĚSTICE a.s od 1.10.2014 na zemědělské pozemky o výměře 43,4898 ha za cenu 1217,-Kč/ha/rok (úprava v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou).

3)      Smlouvu o nájmu nebytových prostor (v přízemí OÚ  o výměře 14 m2) mezi obcí Nezvěstice a p………………………., Strakonice, IČ:16837011 – skladování a prodej chovatelských potřeb, nájemné 12 264,-Kč/rok.

4)      Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a uznání dluhu mezi obcí Nezvěstice a ……………………………….. – úhrada za pronájem pozemku v částce 24 000,-Kč.

5)      Dodatek č.2 ke Smlouvě o pronájmu části pozemku č.28/2 v k.ú.Nezvěstice v souvislosti se změnou názvu nájemce mezi obcí Nezvěstice a ………………………………………..

6)      Objednávku na výrobu TV prezentace od ZAK TV– natáčení slavnostního otevření ,,Víceúčelového areálu s in-line oválem“ za účasti hejtmana PK dne 9.9.2014.

7)      Příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro TJ Sokol Nezvěstice, oddíl národní házené.

8)      Na žádost p…………………….. možnost uspořádání jedné hudební produkce v měsíci září

v bufetu na ,,koupališti“.

9)      Prodej nepotřebného majetku: staré koryto skluzavky z umělé vodní nádrže – min.cena 10000,-Kč, bazénový vysavač Dolphin Supreme M3 za min. cenu 20 000,-Kč.

10)  Odkup stodoly u BONU od ……………….. nechat na řešení nově zvoleného ZO.

 

 

 

 

 

RO ukládá :

 

I.starostovi:

1)  Zajistit průběh kontroly projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ dne 11.9.2014.

2)  Projednat na zasedání ZO dne 29.9.2014 možnost a podmínky prodeje pozemku

č.1167 (pod regulační stanicí plynu).

3)  Připravit návrh na vypracování projektů kanalizačních přípojek, jejich realizaci a dotování

z rozpočtu obce jednotlivým majitelům připojovaných nemovitostí.

 

 

II.místostarostce:

1)     Zajistit sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů ve dnech 11.-12.10.2014.

 

III.stavebnímu technikovi:

1)      Spolupracovat s Nadací ČEZ a zaslat jí požadované dokumenty do 15 dnů (výsadba stromů na stadionu).

2)      Jednat se zpracovatelem nového územního plánu (Ing.arch.Mauritz)obce o úpravě hranice rozlivu povodí v obci Nezvěstice.

3)      Projednat na zasedání stavební komise žádost …………… o pronájem části pozemku č.728 v k.ú.Nezvěstice pro umístění mobilní prodejny potravin.

4)      Svolat zasedání stavební komise ještě před rozšířeným jednáním RO.

 

 

 

 

Usnesení schváleno : 

Pro  4 hlasů  – Lukáš Karkoš, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl, Mgr.Petra Tupá

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: Miloslav Nekola

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí