PREZENTACE – 12

ZO bere na vědomí:

  • Zprávu o činnosti RO za období od 10.2016 do 19.12.2016.
  • Žádost p……………… ze dne 15.12.2016 (č.j.1006/2016) o projednání zastupiteli obce – územní plán. Sdělení Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního (č.j.:MMP/274559/16) a Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje (č.j. RR/5181/16) ke stížnosti p……………. na postup obce Nezvěstice při pořizování územního plánu.
  • Novelu nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
  • Studii investičního záměru přestupního uzlu Nezvěstice zpracovanou Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
  • Informaci o možnosti zapojení obce do projektu Plzeňského kraje – Digitální technická mapa Plzeňského kraje.
  • Závěrečné vyhodnocení a Závěrečná monitorovací zpráva akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ ze dne 9.12.2016 předané na SFŽP ČR – bez připomínek.
  • Žádost obce Žákava o zařazení do školského obvodu Mateřské školy Nezvěstice.

 

ZO schvaluje:

1) Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2) Ověřovatele zápisu: p. Miloslava Nekolu, Ing.Lubomíra Hrdinu. Zapisovatelku Mgr. Petru Tupou, DiS..

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda: p.Milan Heřman

       člen: p.Petr Rajchl

4)   Rozpočtové opatření č.5/2016. (Příloha č.1 tohoto usnesení).

       Celkové příjmy 28 731 687,00 Kč, celkové výdaje  35 008 620,00 Kč – příloha č.1 usnesení č.12, ze dne 19.12.2016.

 

5)   Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2017 (schodkový) s příjmy 43 883 000,00 Kč a výdaji
       rozpočtu 51 704 340,00 Kč –  příloha č.2 usnesení č.12, ze dne 19.12.2016.

 

6)   Program rozvoje obce Nezvěstice na rok 2017 – příloha č.3 usnesení č.12, ze dne 19.12.2016.

 

 

7)  Mimořádné proplacení účelového investičního transferu za provedení přípojky splaškové  kanalizace panu …………………… i přes nesplnění podmínek schválených na 2.veřejném zasedání Zastupitelstva obce z 15.12.2014.

 

 

ZO ukládá:

Radě obce:

 1) Vypracovat plán rekonstrukce místních komunikací v obci Nezvěstice a podat informace na příštím

      zasedání zastupitelstva.

 

omluveni: pí.Vaníková,  Mgr.Harasimovičová, p.Harasimovič, Mgr.Hachová

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí