RO bere na vědomí:

1)      Informace stavebního technika:

a)      Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV,

b)      Zpracování Výzvy MŠMT – nástavba ZŠ,

c)      Územní plán – nepřesná hranice rozlivu povodí,

d)      II.etapa stadionu – odstraněny nedostatky stavby, oficiální otevření 5.9.2014.

2)      Podání výpovědi na  částku ve výši 2 500 000,- Kč z Municipálního vkladu s úrokovou prémií u J&T BANKY (výpovědní lhůta 3 měsíce) dne 15.8.2014.

3)      ZŠ Nezvěstice smlouvu s Bohemia Energy entity s.r.o. na odběr elektrické energie do 9/2015.

4)      Žádost ALIMEX Nezvěstice a.s. o pronájem zemědělských pozemků v k.ú.Nezvěstice po Komplexní pozemkové úpravě, které společnost užívá cca 43,5 ha.

5)      Dodatek č.2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace k projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“. Předmětem dodatku je přesun finančních prostředků ve výši 720 000,-Kč v rámci kapitoly 01 z položky 01.02 do položky 01.04.

 

 

RO schvaluje:

1)      Žádost o dotaci 79 954,- Kč (64%) od Nadace ČEZ na výsadbu zeleně v obcích (výsadba zeleně na stadionu). Celkové náklady projektu 124 594,-Kč. Žádost zpracována firmou DOMOZA projekt, Plzeň za cenu 5000,- Kč bez DPH.

2)      Nabídku Regionální rozvojové agentury PK  na zpracování Výzvy MŠMT k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol. Předpokládaná cena díla do 55 000,-Kč bez DPH.

3)      Povolení konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 4.9.2014 v areálu ZO ČSCH Nezvěstice.

4)      Rozpočtová opatření č.4/2014:

Pol. Rozp.

Par., pol.

Částka Kč

 
Příjmy :

 

 

 

2

1111

-36 000,00

Daň z příjmu FO ze záv. Činnosti

7

1340

35 000,00

Popl. Za odpady

8

1341

1 000,00

Poplatek ze psů

23

3419

20 000,00

Koupaliště, stadion

27

3613

-20 000,00

Nebytové hospodářství
Celkem :

 

0,00

 
Výdaje :      

1

1031

60 000,00

Pěstební činnost v lese

21

3639

80 000,00

Terénní úpravy pro výsadbu stromků (rokle pod Horou)

29

6171

-140 000,00

Činnost místní správy
Celkem :  

0,00

 
Financování :  

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkové příjmy :  

32 320 766,00

 
Celkové výdaje :  

66 594 960,00

 

 

5)      Zakoupení nového podvodního vysavače James za cenu cca 20 000,-Kč (umělá vodní nádrž).

 

 

RO ukládá :

 

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu a průběh oficiálního otevření stadionu dne 5.9.2014.

2) Podat žádost na MŠMT do 29.8.2014 (přístavba ZŠ).

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Jednat s Povodím Vltavy o nepřesné hranici rozlivu povodní (stavební uzávěra) – údaj pro 

    nový územní plán.

 

 

Usnesení schváleno : 

Pro  4 hlasů  – Mgr.Petra Tupá, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: Lukáš Karkoš

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí