Rada obce bere na vědomí:

1) Podání žádosti k projektu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ o aktualizaci podmínek

    provozování umožňující přechod pod režim Udržitelnost závazků ve vztahu k projektu

    ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – II.etapa“.

2) Zprávu o provedení prověrky BOZP ze dne 4.11.2022 v ZŠ Nezvěstice.

  3) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 30.9.2022 předložené ZŠ Nezvěstice.

  4) Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ dne 27.11.2022. Adventní koncerty v kostele dne 4.12., 11.12.,

      18.12.2022.

  5) Navýšení měsíčních záloh za odběr plynu a elektrické energie na odběrných místech obce.

  6) Informace o průběhu stavby –  I/19 – průtah (dešťová a splašková kanalizace, vodovod).

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Jednací řád Rady obce Nezvěstice s platností od 10.11.2022.

3) Ustavení komisí Rady obce:

a) Kulturní komise: předseda – Miloslav Nekola

                                         členové – Marie Šmolíková, Václav Hrubý, Markéta Syrová                             

 

b) Stavební komise: předsedkyně – Ing.arch.Eva Špelinová

                                               členové –  Ing.Lubomír Hrdina Ing.Richard Giebel,

                                                                Ing.Pavel Boukal, Jiří Stuna

4) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0018072/02 mezi Obcí Nezvěstice (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín. Stavba zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemku parc.č.278/140 v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice. Rozsah je vymezen v GP č.868-24/2022. Jednorázová náhrada ve výši 2000,-Kč bez DPH.

5) Nabídku na vypracování hydrogeologického posouzení možného vlivu plánované stavby kanalizace v obci Nezvěstice – Olešná na hladinu podzemní vody a následně na hladiny vody v domovních studnách. Zpracovatel RNDr.Vít Holeček. Cena prací 13 900,-Kč bez DPH.

6) Zařazení pozemků p.č. 761 a 747 v k.ú.Nezvěstice do Pasportu místních a účelových komunikací obce

     Nezvěstice jako místní komunikaci (obslužná).

7) Jednání s ŘSD o nutnosti provést dendrologickou prohlídku stromů na poz.p.č.289/19 v k.ú.Nezvěstice

    (pod lávkou pro pěší u horního viaduktu) a následně provést potřebná opatření.

  8) Zpracování a podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace bývalé restaurace v Nezvěsticích“

      (Ministerstvo průmyslu a obchodu, program – Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití).

 Cenová nabídka spol.TIMIKA s.r.o., Podkovářská 674/2, Vysočany 190 00 Praha 9 ve výši 281 700,-Kč   

 (zpracování a podání žádosti, zpracování studie proveditelnosti, projektové řízení).

9) Uzavření Kupní smlouvy s …………, ……………………… na odkup

    Kuchyňského vybavení používaného v bufetu v tělocvičně (nádobí, lednice, toustovač, ohřívací plotýnka)

    za cenu 8 530,-Kč.

  10) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022.

11) Zpracování a podání žádosti o dotaci na akci ,,I/19 Nezvěstice – průtah – chodníky“ (41. výzva IROP –  

    Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1). Cenová nabídka spol.Business Benefit

    s.r.o., Koněvova 141, 130 00 Praha ve výši 250 000,-Kč bez DPH (zpracování a podání žádosti,

    zpracování studie proveditelnosti, projektové řízení).

 

       RO ukládá:

  1. starostovi:

1) Vyzvat ředitel ZŠ k odstranění zjištěných nedostatků při kontrole BOZP.

  

Usnesení schváleno: 5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí