Rada obce bere na vědomí:

1) Posouzení MV ČR zákonnosti obecné závazné vyhlášky a změny obecně závazné vyhlášky

    č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitostí (nebyla shledána

    v rozporu se zákonem).

2) Vyjádření spol.AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k navýšení cen na rok 2023.

3) Informace od POVED s.r.o. o změně jízdních řádů od 11.12.2022 (linka 523 Plzeň – Sp.Poříčí-

    Rožmitál pod Třemšínem).

4) Informaci od ČSAD autobusy Plzeň o změně časových poloh vratného spoje do Plzně – noční

     autobusová linka N92 od 11.12.2022.

5) Provoz umělé vodní nádrže (koupaliště) v roce 2022 – příjmy 534 062,-Kč, výdaje 509 177,11 Kč.

6) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.12.2022. Byly provedena kontrola usnesení zastupitelstva  a rady obce od 19.10.2022 a nebyly zjištěny nedostatky. Dále KV doporučuje schválení návrhu Strategického plánu obce Nezvěstice na období 2022 -2030.

7) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.11.2022. Výbor doporučuje ZO schválit předložený návrh

     rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024 – 2025. Dále výbor doporučuje

     starostovi obce informovat Prodávajícího (MOTO-TRUCK CZ s.r.o.)o úmyslu obce započíst

     vyčíslenou smluvní pokutu oproti splatné pohledávce Prodávajícího na Kupní cenu až po dodání

     hasičského vozu.

 

Rada obce schvaluje:

1)Navržený program jednání.

2) Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č.190/2005

     uzavřenou se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089. Navýšení cen služeb pro

     rok 2023 – odvoz a likvidace směsného odpadu o 15,38% a tříděných složek komunálního odpadu

     o 17,41%.

3) Uzavření MŠ Nezvěstice od 23.12. do 30.12.2022.

4) Neinvestiční dotaci pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost v roce 2023 ve výši 50 000,-Kč.

5) Neinvestiční dotaci pro Sdružení zdravotně postižených v Nezvěsticích na činnost v roce 2023 ve

    výši 6 000,-Kč.

6) Zveřejnění oznámení na pronájem letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže. Pronájem na 2 sezóny

    2023 – 2024, nájemné 15 000,-Kč/sezona + 1000,-Kč za každou pořádanou hudební produkci

  v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2020, o nočním klidu (Čl.3, odst.1, bod c).

 7) Udělení odměny podle NV ČR č.251/1992 Sb.  Mgr.Veronice Rendlové, ředitelce

     MŠ Nezvěstice.

8) Udělení odměny podle NV ČR č.251/1992 Sb.  Mgr.Janu Skalákovi, řediteli

     ZŠ Nezvěstice.

9) Plán inventur obce Nezvěstice na rok 2022. Zahájení činnosti komise dne 16.12.022 a ukončení

    10.2.2023.    

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 14.12.2022.

 

 

Usnesení schváleno: 3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Omluven: V.Soukup, pí.Špelinová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí