Rada obce bere na vědomí:

1) Posouzení zákonnosti návrhu OZV č.1/2020 Ministerstvem vnitra ČR. Návrh OZV nebyl shledán

     v rozporu se zákonem.

2) Informace MV ČR ke konání zasedání zastupitelstva od 1.9.2020

3) Dopis zaslaný dne 9.9.2020 spol.Alimex Nezvěstice a.s. ohledně realizace protierozních opatření

     v k.ú.Nezvěstice. Příloha č.usnesení RO č.45/16.9.2020.

  4) Prodloužení termínu na čerpání dotace a předložení finančního vypořádání Plzeňskému kraji na

      akci Cyklostezka Plzeň-Brdy, část Nezvěstice.

  5) Žádost obce o poskytnutí finanč.příspěvku ve výši 47 700,-Kč na hospodaření v lesích

       poskytovaných z rozpočtu MZ (prořezávky).

   6) Zápis z 8. zasedání sociální komise ze dne 16.9.2020.

   7) Nabídky na realizace akce WIFI4EU Nezvěstice – Gity, a.s. – cena 518 844,-Kč s DPH, Radynet, s.r.o. – cena 401 400,-Kč s DPH. Připojení internetu do veřejných prostor (bezplatné wi-fi připojení) Realizace připojení 11 míst v obci (např. stadion, areál ČSCH, zdrav.středisko, sokolovna, nádraží ČD, OÚ, hasičárna, DKS, tělocvična,..) Dotace od EU ve výši  15 000 EUR.

 

Rada obce schvaluje:

1) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  …………………..do   pořadníku na přidělení bytu.

2) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu -………………………….. Navýšení nájemného od 1.10.2020 – 

    4 500,-Kč/měsíc.

3) Směrnice obce o hospodaření s obecním dřevem č.1/2020. Smlouva o prodeji dříví v drobném 

     formou samovýroby.

    Příloha č.1usnesení RO č.45/16.9.2020.

  4) Ukončení nájmu k 30.9.2020 bytu č.6 v DKS, Nezvěstice 350 na žádost nájemce …………………………,

       Nezvěstice 350.

  5) Pronájem bytu č.14 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.10.2020 –  ……………………………..   

  6) Realizaci projektu WIFI4EU Nezvěstice – dodavatel Radynet s.r.o. za cenu  401 400,-Kč.

7) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 5 363,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

      charitativního projektu Obědy pro děti (stravné pro 1 žáka od 1.10.2020 do 30.6.2021).

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

   1) Přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2020.

2) Zaslat aktualizaci MAP II  a projektové návrhy obce pro budoucí progr.období 2021 – ITI do

    15.10.2020.

 

  1. stavebnímu technikovi:

   1) Neprodleně provést kontrolu stavu budovy MŠ Nezvěstice č.p.150 odborným statikem a informovat

       o současném stavu starostu.

 

 

Usnesení schváleno:  3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí