Rada obce bere na vědomí:

1) Stabilizace svahu pod oplocením za budovou ZŠ provedenou f. BP STAVBY s.r.o., IČO: 25201509

    za cenu 98 865,83 Kč bez DPH.

2) Předložený Roční výkaz o knihovně za rok 2022 s komentářem ke statistickému výkazu za rok 2022.

    Návrh knihovnice K.Brudnové na přípravu oslavy 100. výročí založení knihovny v Nezvěsticích.

3) Informace MV o transformaci České pošty. Projektovou přípravu na přestavbu interiéru v budově OÚ

    a pořízení nových vstupních dveří na poštu.

4) Odeslaná žádost obce o vytyčení pozemků p.č.1222 v k.ú.Nezvěstice a p.č. 499 v k.ú.Olešná u

     Nezvěstic (zřízení nové polní cesty) Státním pozemkovým úřadem.

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Pronájem letní restaurace na koupališti od 1.5.2023 do 30.9.2024 – p………., IČO: 07613962.                                                               

     Nájemné 30 000,-Kč bez DPH/2 roky.

3) Uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o spolupráci se spol. DIMATEX CS, spol.s.r.o., IČO: 43224245.

     Nově za každý kontejner (textil) umístěný v katastru obce Nezvěstice zaplatí obec firmě DIMATEX

     CS, spol.s.r.o. částku 0,-Kč a to od 1.1.2023.

4) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0013529/VB/01 Nezvěstice, PM,

  p.č.278/144, kNN  s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. se sídlem Děčín (oprávněná) zastoupena  ELEKTRO ELAP SLC s.r.o., IČO: 26341301. Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemcích parc.č.273/7, 947, 278/81 v k.ú. Nezvěstice ve vlastnictví obce Nezvěstice (povinná). Rozsah je vymezen v GP č.863-8824/2022, č.PGP 185/2022-405. Jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč bez DPH.

5) Pořízení fasádních hodin na budovu ZŠ Nezvěstice dle nabídky společnosti Elektročas, Praha, IČO: 25111680.

6) Dotaci pro Lokálka Group, spolek, IČO: 47695609 ve výši 10 000,-Kč na uskutečnění jízdy

     historických vlaků a autobusů v rámci akce Hamerník expres dne 20.5.2023.

7) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu ,, Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí

    Plzeňského kraje 2023“ na pořízení nového plynového kotle ústředního topení a plyn. sporáku

    kuchyně do MŠ.

8) Dotaci na činnost v roce 2023 pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu

    Nezvěstice ve výši 12 000,-Kč.

9) Zrušení projektovaného nového plotu u ZŠ při rekonstrukci průtahu silnice I/19. V rámci

    bezpečnosti prodloužit zábradlí u přechodu pro chodce taktéž u ZŠ.

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Jednat s ÚZSVM o podmínkách převodu nepotřebného majetku ve prospěch obce Nezvěstice.

2) Jednat se SÚS PK – drenáž v silnici na Milínov,

                                   – průtah Olešnou.

II. místostarostce:

1) Podat žádost o dotaci pro MŠ (Havarijní stavy 2023)

 

III. stavebnímu technikovi:

1) Řešit se statikem konstrukci střechy TCV pro montáž FVE.

2) Zajistit zaměření plochy (cyklotrasa od koupaliště) pro směnu pozemků s ALIMEX a.s.

3) Realizovat výměnu koupelnové vany v bytě budovy hasičárny č.p.236.

4) Provést kontrolu a úpravy nabídkového rozpočtu víceprací (stavba park u kostela – Swietelsky).

 

Usnesení schváleno: 5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí