RO bere na vědomí:

1)      Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny dne 3.12.2014 v části obce Nezvěstice.

2)      Návrh rozpočtu Mikroregionu Radyně na rok 2015 a konání Valné hromady dne 4.12.2014.

3)      Pozvánka na Programový výbor MAS OS Aktivios dne 27.11.2014.

4)      Záznam z jednání kontrolního dne č.4, informace starosty o průběhu prací a harmonogram finančních výdajů na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

5)      Nabídky  barevných repasovaných kopírovacích strojů.

 

RO schvaluje:

1)      Nový platový výměr z důvodu novelizace nařízení vlády č.564/2006 Sb. pro ředitele školských zařízení od 1.11.2014.

2)      Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti (přestupková komise) z důvodu změn zákonné úpravy a navýšení úhrady na částku 550 Kč za projednaný přestupek.

3)      Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice za rok 2013/2014.

4)      Smlouvu o dílo s BP Stavby s.r.o., Dýšina na akci ,,Oprava protipovodňového příkopu ve vyústění drážní propusti. Cena za dílo 141 891,-Kč bez DPH. Doba plnění 11/2014 až 6/2015.

5)      Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na akci ,,Nezvěstice, RD p.278/3 – NN, IV-12-0006089/1“ – manželé Hodkovi, Nezvěstice 335. Povinné za zřízení ve výši 1000,-Kč.

6)      Nákup materiálu na opravu oplocení mezi pozemky č.278/66 ve vlastnictví obce a pozemků 278/67 a st.p.151 ve vlastnictví p.M.Soukupa, Nezvěstice 126 (pletivo 37m, vzpěry 4 ks, sloupky 16 ks, vázací a napínací drát, šponováky 6 ks). Opravu zajistí p.M.Soukup.

7)      Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. – budoucí služebný pozemek parc.č.152/48 a 152/79 v k.ú.Nezvěstice ,,Přeložka STL plynovodu a přípojek“.

8)      Příspěvek 5000,-Kč pro TJ Sokol Nezvěstice na organizaci ,,Pěkné hodinky“ pořádané dne 10.11.2014.

9)      Na pořádání ,,Pěkné hodinky“ v dalších letech poskytovat příspěvek místním organizacím ve výši ½ nákladů na hudební doprovod, ale v maximální výši 5000,-Kč.

10)  Obec nebude požadovat úhradu vzniklé škody na žádost Policie ČR o vyčíslení hmotné škody ve věci poškození 2 ks vzrostlých listnatých stromů

11)   (otěr kůry) před bytovkami u OÚ ze dne 18.10.2014.

12)  Výrobu a montáž nových šatních skříněk do hasičské zbrojnice pro SDH Nezvěstice od p.Pavla Harasimoviče za cenu 75 000,-Kč s DPH ( v r.2014 – 40 000,-Kč,  v r. 2015 – 35 000,-Kč).

13)  Nájemní smlouvu s pí.Hanou Rozmusovou na část bytových prostorů v objektu č.p.76 v II.nadzemním podlaží o výměře 56,56 m2 na dobu určitou od 1.12.2014 do 31.8.2015. Nájemné 3375,-Kč /měsíc + služby.

14)   Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou RUBEUS s.r.o. – od 1.11.2014  do 31.8.2015 snížení  výše nájemného za užívání nebytových prostor v č.p.76 v Nezvěsticích  na 1927,-Kč/měsíčně, společné užívání sociálního zařízení, chodby před vstupem a předsíně před kanceláří s dalším nájemcem (pí.Rozmusová). Služby spojené s užíváním těchto společných prostor (el.energie, topení, voda)  budou v tomto období účtovány novému nájemci (pí.Rozmusová).

 

15)  Členy školské rady pro funkční období 1.1.2015 až 31.12.2017 – p.Lukáš Karkoš, Ing.Jan Hrdina.

16)   Přidání jednoho bodu veřejného osvětlení na pozemek parc.č.33/19 u OÚ a bytovek (výdaje do rozpočtu obce 2015) na žádost pí.Fremrová, Nezvěstice 270.

17)  Smlouvu o nájmu části pozemku p.č.728 (124,1 m2) v k.ú.Nezvěstice s p.Pavlem Štecherem, Praha IČO:66882095 na dočasné umístění a provozování prodejny potravin. Smlouva na dobu určitou od 1.12.2014 do 30.11.2017. Nájemné 1 034,-Kč/měsíc.

18)  Rozpočtové opatření č.6/2014 ze dne 19.11.2014.

Pol. Rozp.

Par., pol.

Částka Kč

 
Výdaje :      

 

 

   

1

1031

80 000,00

Pěstební činnost v lese

14

3429

-70 000,00

Ost. Zájmová činnost – TCV

15

3519

-80 000,00

Ostat. Ambulantní péče

17

3613

-30 000,00

Nebytové hospodářství

20

3631

90 000,00

Veřejné osvětlení

22

3722

-60 000,00

Svoz SKO

23

3723

-50 000,00

Svoz ostat. Odpadů

24

3745

180 000,00

Údržba zeleně a veř. Prostr.- výsadba na stadionu

25

4351

-50 000,00

DKS

27

5512

40 000,00

Požární ochrana-dobrovolná část

29

6171

-50 000,00

Činnost místní správy
Celkem :  

0,00

 
Financování :  

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkové příjmy :  

32 500 766,00

 
Celkové výdaje :  

66 774 960,00

 

 

19)  Příspěvek pro chovatele Chválenice na pořádání výstavy v areálu ZO ČSCH  v Nezvěsticích ve výši 2000,-Kč.

20)  Příspěvek 2000,-Kč na pořádání 5.ročníku ,,Vánoční Bench“ ve fitness centru Nezvěstice.

 

 

RO ukládá :

I.starostovi:

1) Jednat s právníkem o možnostech vymáhání sankcí (finanční dopad 10% ze způsobilých výdajů  akce), které byly uloženy obci Úřadem Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad  při kontrole projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“. Pochybení firmy MAZEPPA s.r.o. při zadávání veřejné zakázky.

         

Usnesení schváleno : 

Pro  5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,                        

                         Mgr.Petra Tupá,DiS., Dana Vaníková

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí