Usnesení RO č.16/13.7.2011

RO bere na vědomí :
1)      Přípravu veřejného zasedání dne 18.7.2011.
2)      Zápis ze 3. jednání Sociální komise ze dne 14.6.2011.
3)      Dopis od Mze, Odboru vodovodů a kanalizací ohledně akce ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV – 1.etapa“ – akce nebyla zařazena do Návrhu akcí k zahájení v roce 2011 a není tudíž možno přislíbit její financování z Programu 129 180 v tomto roce a ani v letech následujících. Připravuje se nový program. Vzhledem k nastavené prioritě ze strany Plz.kraje bude uvedená akce ponechána v zásobníku pro nový dotační program.
4)      Příspěvek PK obci Nezvěstice ve výši  20 000,-Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy pro JSDHO.
5)      Projednané přestupky v roce 2011 – I.pololetí Přestupkovou komisí ve Starém Plzenci. Příspěvek obce Nezvěstice 1500,-Kč (3 přestupky).
6)      Rekonstrukce brouzdaliště v areálu koupaliště dokončena a je předáno k užívání. Celkové náklady 457 000,-Kč, přímé náklady laminování 312 000,-Kč.
7)      Proběhlou kontrolu ze SZIF z Č.Budějovic na administraci a realizaci akce modernizace kuchyně ZŠ s dotací.
8)      Zprávu o projednání návrhu zadání Územního plánu Nezvěstic.

RO schvaluje:
1)      Pronájem  bytu č.14 v DKS Nezvěstice pí………….. od 1.8.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
2)      Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Zojou Zoubkovou na provádění masáží  (jeden den v týdnu – pondělí) od 1.7.2011 do 30.6.2012. Nájem 3000,-Kč/rok.
3)      Zařazení žádosti pí. …………, Plzeň do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
4)      Navýšení kapacity MŠ Nezvěstice na 65 dětí od 1.9.2011.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Zajistit přípravu veřejného zasedání dne 18.7.2011.
2)      Zjišťovat další možnosti získání dotací na  odkanalizování obce na ČOV.

II.                stavební techničce:
1) Zjistit podrobné podmínky k možnosti provedení akce ,,Rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu obecního vodovodu“ do zasedání ZO dne 18.7.2011.
2) Písemně požádat p………….. o úpravu popřípadě odstranění nevhodně vysazených stromů u silnice I/19 na jeho pozemku u RD č.p.355, z důvodu špatné viditelnosti při výjezdu z křižovatky u sokolovny.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí