Usnesení RO č.18/15.8.2011

RO bere na vědomí :
1)        Oznámení SZIF v Č.Budějovicích o schválení platby pro obec Nezvěstice ve výši 313 846,00 Kč na akci ,,Modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice“.
2)        Výpis z havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec Nezvěstice – aktualizace.
3)        Zaslání inženýrsko – geodetického průzkumu akce ,,Nezvěstice – odkanalizování na ČOV“ od firmy VPÚ Plzeň s.r.o. za cenu 24 000,-Kč s DPH.
4)        Žádost p……………, Nezvěstice o řešení svodu dešťových vod z pozemku souseda …………

RO schvaluje:
1)      Uhrazení podílu na spoluúčasti k dotaci ,,Vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí Mikroregionu Radyně“. Podíl obce Nezvěstice 23 821,09Kč.
2)      Vyřazení uchazeče z pořadníku na přidělení bytu v DKS –p…………….., Plzeň (na vlastní žádost).

RO neschvaluje:
1)      Přidělení bytu č.18 v DKS p……………….,  Šťáhlavy. Byt není bezbariérový, což žadatelův zdravotní stav vyžaduje.

RO ukládá :
I.                  
stavební techničce:
1)      Místní šetření za deště u p…………, Nezvěstice  a zaslání písemného vyjádření žadateli.

II.                místostarostce:
1)  Pokud budou do dvou bezbariérových bytů v DKS přijímáni noví nájemníci, uzavřít s nimi smlouvu s doplňkem, že se musí přestěhovat do jiného bytu v rámci DKS (pokud je volný!), když bude v pořadí na byt v DKS žadatel tělesně postižený.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí