Rada obce bere na vědomí:

1) Zprávu ze dne 2.9.2019 o hodnocení nabídek na zpracovatele Urbanistické studie obce Nezvěstice – 

     lokalita 1,4 a 6.

     Oslovení o zaslání nabídky:  Ing.arch.Miroslav Jirsa, Sportovní 1140, Starý Plzenec, IČ:41683161

                                                 Archetiko s.r.o., Rooseveltova 10/9, Plzeň, IČ: 06848559

                                                 Ing.arch.Václav Mastný, nám. T.G.Masaryka 9, Plzeň, IČ:11620595

2) Předložené návrhy na zpracování PD rekonstrukce sokolovny.

3) Zápis z jednání ze dne 30.8.2019 s projektantem Ing.Z.Černým, IČ:88536254 –  Odkanalizování obce na 

     ČOV, III.etapa a rozšíření vodovodní sítě. Příloha č.1 usnesení RO č.21/2.9.2019.

4) Po jednání se SÚS PK osazení svodidel (u bývalého krámu v Olešné) z důvodu ochrany majetku 

    (hradba – č.p.294).

5) Oznámení ROP Jihozápad o zahájení kontroly ,,Víceúčelový areál s in-line oválem” (předmět kontroly 

     je 5. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projetu).

6) Informaci o průběhu dokončovacích prací – nástavba a přístavba ZŠ – II.etapa.

  7)  Informaci o zahájení a průběhu prací – odkanalizování obce na ČOV, II.etapa.

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení podaných nabídek na zpracovatele Urbanistické studie obce Nezvěstice – 

     lokalita 1,4 a 6.

  Vítěze veřejné zakázky Archetiko s.r.o., Rooseveltova 10/9, Plzeň, IČ: 06848559

     – nabídková cena 250 000,- Kč bez DPH.

   Hlasování:   Pro 4 hlasy (Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Miloslav Nekola, Václav Soukup)

                        Proti  0  hlasů  

                       Zdržel se  1  hlas (Ing.arch.Eva Špelinová)

2) Projektování rekonstrukce sokolovny včetně nové restaurace umístěné v přísálí.

3) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 10 656,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti (od 2.9. do 31.12.2019 – 5 dětí).

  4) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku od HZS PK pro potřeby JSDHO (radiostanice 

       ruční TR 1028/PA, montážní souprava RCZP, radiostanice vozidlová M9610 CS G1, nabíječ 

       jednonásobný HR 5939).

  5) Výsadbu 40 ks ovocných stromů podél polní komunikace v Olešné (Pod Horou) a na stadionu.

       Původní záměr výsadby kolen polní cesty za lokálkou není možný realizovat z důvodu ochranného 

       pásma ČD.

  6) Uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru r.č.99023384833 uzavřenou s Komerční Bankou a.s., IČO: 

      45317054 (změna článku 8.2 další odkládací podmínky každého čerpání, odstavec 8.2.1).

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

1) Finanční podporu pro TJ Sokol Nezvěstice při rekonstrukci sokolovny.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Pověřit členy kontrolní skupiny – hospodaření ZŠ a MŠ za I.pololetí 2019.

2) Nechat prohloubit studnu u letní restaurace na koupališti.

3) Oslovit 3 firmy na zaslání cenové nabídky na akce ,,Oprava místních komunikací na Vartě” a ,,Úprava

     vstupu do budovy OÚ”. Určit členy hodnotící komise nabídek.

II.místostarostce:

1) Zjistit zájem od obvodních lékařů (praktické lékařství a gynekologie) o možnost získání dotace z  

     programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči

  v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019″.

2) Zjistit další možnosti dotací na rekonstrukci sokolovny.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 51 odběratelům.

Počasí