Rada obce bere na vědomí:

 • Zápis KÚPK, odboru ekonomického o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice v období 1.1.2023 – 30.9.2023. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 • Předloženou kalkulaci na rekonstrukci rozhlasu v ŽS Nezvěstice ředitelem ZŠ. Náklady cca 300 000,-Kč s DPH.
 • Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ, školní družně od 1.1.2024
 • Informace MMR o zařazení žádosti obce o dotaci na ,,Rekonstrukce sociálního zařízení a výměny stoupaček vody a kanalizace v ZŠ“ mezi náhradníky.
 • Územní plán Nezvěstice změna č.3 – očekáváme vyjádření Ministerstva dopravy ke koridoru ČD.
 • Protokol o kontrole přenesené působnosti na úseku matrik Krajským úřadem PK. Bez připomínek.

 Rada obce schvaluje:

 • Navržený program jednání.
 • Žádost Dimatex CS spol. s.r.o. o roční příspěvek ve výši 1 500,-Kč bez DPH za umístění 3 kontejnerů na textil v obci.
 • Uzavření Dodatku č.18 ke smlouvě č. 1091011128 o využití či odstranění odpadu uzavřenou se spol. Marius Pedersen a.s. a přílohu č.1 ceník na rok 2024.
 • Udělení odměny podle NV ČR č.251/1992 Sb.  řediteli ZŠ Nezvěstice.
 • Udělení odměny podle z.143/1992 Sb. a NV ČR č.251/1992 Sb. ředitelce MŠ Nezvěstice.
 •      Dotaci ve výši 5 000,-Kč pro Unii Roska, Plzeň, IČO:64353729.

 

    Rada obce ukládá:

starostovi:

 • Zajistit provedení kontrol funkčnosti systémů omezujících vstup osob do budov ŽS a MŠ a navržení opatření.
 • Zajistit dokončení napojení opěrné zdi u kostela ke schodišti.
 • Jednat se zástupci TJ Sokol Nezvěstice ohledně druhu povrchu házenkářského hřiště.

místostarostce:

 •        Podat žádost o dotaci od Plzeňského kraje na výměnu umělého trávníku na házenkářském hřišti.
 •        Podat žádost o dotaci od Plzeňského kraje (PSOV) na modernizaci školního rozhlasu v ŽS Nezvěstice.

stavebnímu technikovi:

 • Zajistit dendrologickou prohlídku stromů u ZŠ, MŠ, u kostela a v centru obce.

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí