Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení SZIF o výši dotace na akci ,,Veřejné prostranství v centru obce Nezvěstice“. Celkem

    dotace ve výši 930 908,-Kč

2) Hospodaření v obecních lesích v rok 2023 (příjmy 563 011,25 Kč a 560 330,43 Kč / přijde

     v 1/2024, výdaje 706 379,86 Kč). Provoz koupaliště – příjmy 533 106,-Kč a výdaje 682 029,15 Kč

     (z toho nátěr části bazénu  237 862,21 Kč).

3) Cenovou nabídku od spol. ProMinent, Dosiertechnik spol. s.r.o. na dodávku a instalaci díla ,, Plnění CAS z úpravny vody Nezvěstice“. Cena 356 950 Kč s DPH.

4) Aktualizace přílohy pachtovní smlouvy č.118/2008 – ALIMEX Nezvěstice a.s. (zánik pozemků

     p.č.272/14 a p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic a navýšení plochy  p.č.452 v k.ú.Nezvěstice).

5) Přestupní terminál Nezvěstice – žádost POVED s.r.o. o spolupráci a finanční spoluúčast obce na

     pořízení PD pro společné územní a stavební řízení.

 

Rada obce schvaluje:

1)Navržený program jednání.

2) Zpracovatelem předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci budovy č.p.333 (BON), výstavbu nového pavilonu MŠ a rekonstrukci stávající budovy MŠ.

3) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice

 od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

  4)  Výroční zprávu za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,

     o svobodném přístupu k informacím.

5) Členy výběrové komise na výběrové řízení dodavatele stavebních prací na  akci ,,Nezvěstice-

    obnova místních komunikací“ dne 30.1.2024. Složení komise : Ing.Zdeněk Havel, Ing. Richard

    Giebel a Ing.Lubomír Hrdina.

6) Záměr obce Šťáhlavy na obnovu božích muk (křížek) na poz. p.č.317 v k.ú.Šťáhlavice u hranice

     k.ú.Nezvěstice.

7) Doplnění žádosti Správy železnic, s.o. pro MMP ohledně rušení žel. Přejezdů na trati Nezvěstice –

    Rokycany.

 

  Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Jednat se společností POVED s.r.o. o pokračování přípravy PD na ,,Přestupní terminál Nezvěstice“.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí