Rada obce bere na vědomí:

1) Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzení nabídek vypsané za účelem uzavření

    smlouvy na akci ,,Nezvěstice – obnova místních komunikací“ ze dne 30.1.2024. Vítězná nabídka BP

    STAVBY CZ s.r.o., IČ: 04852427. Nabídková cena 4 318318,70 Kč bez DPH.

2) Předložený Roční výkaz o knihovně za rok 2023 s komentářem ke statistickému výkazu za rok

    2023.

3) Dendrologický posudek stromů v areálu MŠ Nezvěstice včetně návrhu péče – Tomáš Havel, IČ: 715

    65 619.

4) Nelze podat žádost o dotaci od Plzeňského kraje (PSOV) na modernizaci školního rozhlasu v ZŠ

   Nezvěstice.

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Výběr dodavatele stavebních prací na akci ,,Nezvěstice – obnova místních komunikací“ spol. BP STAVBY CZ s.r.o., IČ: 04852427.

3) Podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje (PSOV 2024) na modernizaci obecního vodovodu

    (výměna šoupat ve vodojemu).

4) Uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se

    společností NEVAJGLUJ a.s., IČO: 19180632.

Rada obce neschvaluje:

1) Žádosti o dotace – Hospic svatého Lazara z.s., Zdravotní klaun, o.p.s.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci ,,Nezvěstice – obnova místních komunikací“

    spol. BP STAVBY CZ s.r.o., IČ: 04852427.

2) Zprovoznění studny u ZŠ pro dodávku pitné vody.

3) Zadání studie na revitalizaci bývalé skládky v centru obce.

4) Připravit podklady k projektu a žádosti o dotaci na modernizaci úpravny vody.

 

II. místostarostce:

1) Podat žádost o dotaci od Plzeňského kraje (PSOV 2024) na modernizaci obecního vodovodu

    (výměna šoupat ve vodojemu).

III. stavebnímu technikovi:

1) Zajistit realizaci dokončení napojení opěrné zdi u schodiště do kostela (červenec 2024).

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí