Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení p.V.L. o ukončení ilustrování obecní kroniky.

2) Studii aplikovatelnosti energetického managementu a úspor energií v obecních budovách

     zpracovanou spol. OMEXOM GA Energo s.r.o.

3) Studna u ZŠ nesplňuje normy na kvalitu pitné vody.

4) Jednání 22.2.2023 s ředitelem ZŠ na téma šikany ve školách.

5) Jednání s Policií ČR ohledně vraků automobilů na parkovišti u koupaliště. Zjištěn majitel a byl

    vyzván k odstranění.

6) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 – ZŠ Nezvěstice, příspěvková organizace.

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2020 předložený komisí pro kroniku (pí.Lindauerová,

    pí.Moulisová).

3) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

       Plz.kraje v roce 2024“ na vybavení jednotky věcnými prostředky ve výši cca 70 000,-Kč (dotace 50%

       max. 60 000,- Kč).

  4) Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 111 416,-Kč na zajištění

      dopravní obslužnosti v roce 2024.

  5) Dotaci pro Lokálka Group, spolek, IČO: 47695609 ve výši 10 000,-Kč na uskutečnění jízdy

     historických vlaků a autobusů v rámci akce Hamerník expres dne 18.5.2024.

 6) Rozšíření zakázky z důvodu přeložek plynovodu – projektové práce na akci ,,PD – III/1774 Olešná-

      průtah“ – Georeal spol.s.r.o.  Navýšení ceny díla o 170 000,-Kč bez DPH.

 7) Žádost o dotaci ve výši 5 000,-Kč – Centrum Hájek z.ú.

 8) Zpracování studie zastavitelnosti ,,Nezvěstice – plocha bývalé skládky“ Ing.Viktorem Vaidišem za

     cenu 87 120,-Kč s DPH.

9) Souhlas s dotčením nemovitostí pro veřejně prospěšnou stavbu ,,Modernizace tratě Horažďovice

    předměstí (mimo) – Plzeň – Koterov (mimo)“ – Správa železnic, státní organizace.

10) Změna usnesení č.20/6.12.2023. Po technické prohlídce staré CAS 25 – RTHP (Škoda 706 RTH), rok

    výroby 1980, jednat se zájemci o koupi.

11) Dokoupit 4 kusy vánočního osvětlení na sloupy VO.

12) Stavební úpravy I.NP budovy OÚ č.p.277 – chodba a místnost (po spol. CETIN)

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí