Rada obce bere na vědomí:

  1) Přípravu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice dne 11.3.2024.

  2) Oznámení MMP, odboru stavebně správního o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č.3

      Územního plánu Nezvěstice dne 10.4.2024 od 17.00 hodin v areálu ZO ČSCH Nezvěstice č.p.338.

  3) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 8.4.- 

       12.4.2024. 

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo 03/2021 Změna č.3 Územního plánu Nezvěstice. Navýšení

     ceny díla o 45 000,-Kč z důvodu vypracovánínávrhu Změny č.3 ÚP pro 2. veřejné projednání.

3) Předloženou změnu provozní doby pošty v Nezvěsticích ve dnech 11.3-15.3.2023.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 7 500,-Kč – Linka bezpečí, z.s.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

  1) Přípravu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice dne 11.3.2024.

2) Zajistit provedení Finanční kontroly hospodaření za II.polol. roku 2023 v  ZŠ a MŠ Nezvěstice.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí