Usnesení RO č.3/15.12.2010

RO bere na vědomí :
1)      Návrh rozpočtu ZŠ (2 065 000,-Kč)  a MŠ (522 950,-Kč) Nezvěstice na rok 2011.
2)      Smlouvu o půjčce mezi obcí Nezvěstice a TJ Sokol Nezvěstice. Obec půjčí TJ Sokol Nezvěstice 550 000,-Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o půjče.
3)      Žádost MMP, odboru stavebně správního o určení zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4)      Záznam z jednání konaného dne 6.12.2010 na OÚ Nezvěstice ohledně upřesnění obvodu Pozemkové úpravy v obci Nezvěstice. Přítomni.L.Karkoš, H.Tolarová -OÚ Nezvěstice, p.Mencl, p.Janeček – Pozemkový úřad Plzeň, Ing.Z.Hrubý – GEO Hrubý spol s.r.o..
5)      Upozornění MV, odboru dozoru a kontroly, na nutnost provést u stávajících obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace.
6)      Informace starosty o možnosti dotace z fondu EU z programu rozvoje  venkova 2007-2013 – vybudování kanalizací, ČOV.
7)      Dokumentace od KÚ PK, odboru životního prostředí k vyjádření vlivů záměru ,,Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí“ na životní prostředí

RO schvaluje:
1)      Finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč od BP STAVBY CZ s.r.o. pro ZŠ Nezvěstice.
2)   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 635/1 a 636/1 (umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy) mezi obcí Nezvěstice a ČEZ Distribuce, a.s..
3)   Žádost obce Žákava o doplnění zpracovaného územního plánu obce Nezvěstice o chodník s cyklostezkou od koupaliště k Žákavě.
4)   Uzavření MŠ Nezvěstice v termínu 27.-31.12.2010.
5) Rozpočtová opatření č.6:

 

Paragraf

Položka Částka(v Kč)

Rozp. Upravený

         

Příjmy :

     

18

4111

-23019,00

Dotace – Volby, Sčítání

9

1339

23019,00

Ost.popl. A  odvádění v obl. živ.prostř.

     
Celkem příjmy:  

0,00

 

     

Výdaje :

     

1

1031

 

67300,00

Pěstební činnost

3

1039

 

-20000,00

Ost.zál. les.hosp.

4

2212

 

22000,00

Silnice

5

2219

 

-150000,00

Ost.zál.pozem.komunik.

7

2310

 

21000,00

Pitná voda

8

2321

 

150000,00

Odv. A čištění odp.vod

12

3319

 

26500,00

Ost. zálež.kultury

13

3322

 

-10000,00

Zachování a obnova kultur. Památek

15

3399

 

19000,00

Občanská komise

17

3429

 

43000,00

Ost. Zájmová č. a rekr.(TV)

18

3519

 

-44000,00

Ost. Ambulantní péče

19

3612

 

-10000,00

Bytové hosp.

20

3613

 

-20000,00

Nebytové hosp.

21

3631

 

83000,00

Veřejné osvětlení

22

3632

 

-55000,00

Pohřebnictví

24

3635

 

-150000,00

Územní plánování

25

3639

 

13219,00

Komunál. Služby a úz.rozvoj

26

3722

 

-5000,00

Sběr a svou komunál. Odpadu

27

3745

 

-25000,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

28

4351

 

11500,00

DKS

31

5512

 

-7500,00

Požární ochrana

32

6112

 

-110000,00

Zastupitelstvo obce

33

6114

 

4200,00

Volby do Parlamentu

34

6115

 

10000,00

Volby do ZO a Senátu

40

6149

 

6281,00

Sčítání lidu.domů a bytů

35

6171

 

150000,00

Činnost místní správy

36

6310

 

-19500,00

Výdaje z finančních operací

38

6330

 

5500,00

Převody vl. Rozp. Fondům

39

6399

 

-6500,00

Ost.fin. operace(daň obec)

     
         
Celkem výdaje :  

0,00

 
         
         
Úpravy závazných ukazatelů rozpočtu,    
celkový objem příjmů a výdajů zůstává beze změn.  

RO ukládá :
I.                  
místostarostce:
1) Přepracovat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místních poplatcích dle příslušných změn a předložit ji ke schválení na  dalším jednání ZO Nezvěstice.
2) Zveřejnit na úřední desce i elektronické oznámení pro veřejnost o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 –  Spálené Poříčí.

Usnesení schváleno : 4 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí