Rada obce bere na vědomí:

  1) Roční zprávu o zpracování a ochraně osobních údajů v období 5/2023 až 5/2024. V hodnoceném

       období nebyly na úřadě řešeny žádné bezpečnostní incidenty.

  2) Zahájení stavebních prací na rekonstrukci místních komunikací na parc.č.613/4, 712, 278/140

      v k.ú.Nezvěstice – BP Stavby s.r.o., Dýšina.

    3) Zaslané pokyny pořizovatele ÚP Nezvěstice, MMP, odbor stavebně správní pro úpravu návrhu

         změny č.3 ÚP Nezvěstice pro vydání v ZO Nezvěstice.

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Zápis do kroniky obce Nezvěstice za rok 2022 předložený komisí pro kroniku.

3) Nového ilustrátora obecní kroniky pana Petra Šebestu, bytem Žákava.

4) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje (číslo usnesení 4968/24) do rozpočtu obce

     Nezvěstice ve výši 40 400,-Kč na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDHO Nezvěstice.

5) Schválení finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši                

    843 000,-Kč na akci ,,Modernizace ÚV Nezvěstice“.

6) Podmínky pro výběr dodavatele na dodávku nové technologie řízení úpravy vody: platba zálohy

     max.30%, konečná faktura po podepsání předávacího protokolu, dodací lhůta do 12 týdnů od

     podpisu SOD, instalace na místě 2 týdny, při montáži nové technologie nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody z vodojemu k odběratelům, v případě přerušení dodávky vody k odběratelům hradí dodavatel díla tím vzniklé mimořádné výrobní náklady a penále 15 000,-Kč za každý započatý den.

7) Nabídku spol. GPlus s.r.o., IČ: 45537691 na převod stávajících dat technické infrastruktury

    (inženýrských sítí v majetku obce) do jednotného výměnného formátu JVF a vložení do DTM ČR

    za cenu 33 289,-Kč s DPH. Zpracování pasportu dešťové kanalizace obce Nezvěstice za cenu

    109 868 Kč s DPH.

  8) Návrh na uzavření MŠ Nezvěstice v době letních prázdnin od 8.7. do 16.82024 předložený

      ředitelkou MŠ.

    9) Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů soc. služeb v PK (navýšení kapacity lůžek) –

        Clementas Centrum pro seniory Janovice.

   10) Darovací smlouvu pro ZŠ Nezvěstice od Západočeské univerzity v Plzni na tři dotykové tabule

         Smartboard 685 s pojezdem a dataprojektorem.

    Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Oslovit 3 společnosti na dodávku nové technologie na řízení úpravy vody v Nezvěsticích.

2) Připravit návrh na zvýšení finančních darů pro jubilanty, občany Nezvěstic.

 

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí