Usnesení RO č.31/13.2.2012

RO bere na vědomí :
1) Protokol o provedené státní kontrole BMIS (bezdrátový místní informační systém) u obce Nezvěstice Českým telekomunikačním úřadem podle § 113 odst.3 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a výzvu k odstranění zjištěných nedostatků.
2) Zápis z jednání komise výstavby a rozvoje obce Nezvěstice  dne 1.2.2012.
3) Možnost bezúplatného získání geografických dat pro obec – Ortofotomapa Plzeňského kraje 2011., Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje.
4) Žádost ……………………… o napojení rodinného domu na vodovodní řad.
5) Zápisy z jednání zástupců obce, VPÚ Plzeň a ŘSD Plzeň dne 13.1 a 2.2.2012 ohledně upřesnění vyjádření ŘSD  k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV.
6) Informace o celkovém vyúčtování všech položek, které společnost KaV Starý Plzenec, a.s. do vodného za rok 2011 promítla, včetně porovnání s kalkulovanými položkami dle pravidel pro stanovení výše vodného pro rok 2011.
7) Informace starosty o operačním programu Životní prostředí 2012 (dotace na vodohospodářskou výstavbu).
8) Návrh SOD – podání žádosti o získání finanční podpory z OPŽP – výzva SFŽP v roce 2012.

RO schvaluje:
1) Nákup regálů pro OÚ Nezvěstice (archiv a skladové prostory ve sklepě budovy OÚ) dle nabídky firmy Regálové systémy Toman, Plzeň  za cenu 33 000,- Kč bez DPH.
2) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2011:
z hlavní činnosti v částce 42 691,03 Kč a z vedlejší činnosti v částce 37 527,- Kč
do rezervního fondu 50 000,- Kč a fondu odměn 30 218,03Kč.
3) Žádost Povodí Vltavy o odprodej obecních pozemků dle geometr.plánu č.194-119/2011 a znalec.posudku č.950-10/2012 (Stavba ,,ZKT a OH Olešenského potoka“).

RO ukládá : 
I.                  
starostovi:
1)      Projednat na zasedání ZO rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2011 a odprodej obecních pozemků Povodímu Vltavy.
2)      Odstranit nedostatky z kontroly BMIS a odeslat evidenční list Českému telekomunikačnímu úřadu.
3)      Zjistit finanční požadavky dalších zpracovatelů žádostí na OPŽP.

II.                stavební techničce:
1)  Zjistit podmínky pro získání geografických dat a jejich využití pro obec –Ortofotomapa PK.
2)      Zjistit cenu prodloužení vodovodního řadu k RD č.p.381 a nebo samostatné zřízení přípojky (žádost …………).

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí