Usnesení RO č.4/5.1.2011

RO bere na vědomí :
1)      Usnesení valné hromady Mikroregion Radyně, konané dne 14.12.2010.
2)      Informace EKO-KOM, a.s. o změnách v sazbách odměn pro obce od 1.1.2011 a Dotazník za rok 2010.
3)      Zápis z jednání na odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV – příprava na podání žádosti na MZ ČR ze dne 5.1.2011.
4)      Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí Nezvěstice a SFIF České Budějovice. Výše podpory 313 846,-Kč pro obec Nezvěstice na akci ,,Modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice“.

RO schvaluje:
1)      Zařazení žádosti …………………. do seznamu uchazečů na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.
2)      Finanční příspěvek 3 500,-Kč na sportovní činnost na rok 2011 pro Alpha Female Nezvěstice (florbalové družstvo).
3)      Finanční příspěvek na činnost 3 500,-Kč na rok 2011 pro SK Snipers Elite Nezvěstice ,,B“ (florbalové družstvo).
4)      Smlouvu o bezúplatném převodu výpočetní techniky (PC, monitor, tiskárna – pořizovací cena 29 233,54 Kč ) pořízené v rámci projektu ,,Internetizace knihoven Plzeňského kraje“ na obec Nezvěstice.
5)      Dodatek č.9 Smlouvy o využití, popř. odstranění odpadu č.740040 s Marius Pedersen a.s. a ceník platný od 1.1.2011.
6)      Žádost ředitele ZŠ Nezvěstice Mgr.Z.Šafaříka o prodloužení lhůty na realizaci vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění vyhl. 343/2009 Sb..
7)      Přiznání odměny dle nařízení vlády č.251/1992 Sb. pro ředitele ZŠ Nezvěstice.
8)      Platový výměr od 1.1.2011 pro ředitele ZŠ Nezvěstice na základě změny zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce.
9)      Dodavatele na projekt ,,Modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice“ dotovaný z programu rozvoje venkova přes RO SZIF v Č.Budějovicích.
a)      zařízení kuchyně – Gastro servis Plzeň s.r.o., Domažlická 49,                   cena 244 892,-Kč s DPH,
b)      výdejní stěna, příjmové okno a výdejní pult – Václav Švec, Seč 91,           cena 72 909 Kč s DPH,
c)      obklady a zednické práce – Pavel Krňoul, zednictví Nezvěstice 306,         cena 14 990,-Kč s DPH,
d)      výměna rozvodů vody – BOPS mont, s.r.o., Nezvěstice 111,                 cena 56 640,-Kč s DPH.
Celkem 389 431,-Kč.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Projednat na zasedání ZO výsledek z jednání na odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV – příprava na podání žádosti na MZ ČR ze dne 5.1.2011.

II.                místostarostce:
1) Vyplnit roční dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci Nezvěstice firmy EKO-KOM a odeslat do 28.2.2011.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí